course-details-portlet

REA1153 - Matematikk for økonomer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet behandler grunnleggende matematiske begreper og analysemetoder og gir støtte for tilegnelsen av matematiske framstillinger i andre deler av studiet.

Følgende tema blir behandlet i emnet:

 • Elementær algebra (inkludert løsninger av likninger og likningssystem)
 • Funksjoner av en variabel (inkludert polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmefunksjoner og sammensatte funksjoner)
 • Derivasjon og anvendelser av derivasjon. Maksimums- og minimumsproblemer
 • Implisitt derivasjon og elastisiteter
 • Følger, rekker og summer (inkludert aritmetiske rekker, geometriske rekker, uendelige rekker og konvergens)
 • Finansmatematikk (inkludert sparing, nåverdi, lån, annuiteter)
 • Integrasjon (kun for enkle polynom- og naturlige eksponentialfunksjoner)
 • Funksjoner av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner)
 • Partielle deriverte. Maksimums- og minimumsproblemer for funksjoner med flere variable
 • Lagranges metode

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • kjenner og forstår grunnleggende matematiske begreper
 • kjenner og forstår matematisk funksjonsanalyse
 • kjenner og forstår matematisk modellering

Ferdigheter:

Studenten

 • beherske et bredt spekter av algebraiske operasjoner
 • kan utføre analysere av forskjellige typer matematiske funksjoner
 • kan anvende matematikk og matematiske modeller i drøfting av økonomiske problemstillinger

Generell kompetanse:

Studenten

 • har en oppøvd evne til logisk tenkning
 • har et reflektert forhold til matematikkens muligheter og begrensninger som verktøy for økonomifag

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises ved forelesninger og gruppearbeid/øvingstimer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

 • Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator".
 • Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.
 • Formelsamling utdeles sammen med eksamensoppgaver.

Arbeidskrav kreves bestått for å få gå opp til eksamen. Form og omfang av arbeidskrav spesifiseres ved semesterstart. Studenter som har bestått eksamen og/eller obligatoriske øvinger i emnet tidligere, får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved senere forsøk på eksamen, med mindre det gjøres vesentlige endringer i emneinnhold.

Utsatt eksamen holdes årlig i august med oppmeldingsfrist i juli. Tilgang til utsatt eksamen krever gyldig forfall eller ikke bestått på ordinær eksamen i inneværende studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Dovland, O.G. og P. Pettersen. Matematikk for økonomistudenter, siste utg. Bergen: Fagbokforlaget. Med forbehold om endringer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK1001 7.5 HØST 2019
AR100914 7.5 HØST 2019
REA1131 5.0 HØST 2019
ME110 6.0 HØST 2019
MET8002 7.5 HØST 2019
REA1153F 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU