course-details-portlet

PSYPRO4601 - Klinisk psykologi - barn og ungdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Det vil bli gitt en innføring i ulike kliniske tilstandsbilder hos barn og unge med psykiske problemer, samt utredning og behandling av disse. Faget vil relateres til erfaringene som studentene gjør i terapiopplæring (PSYPRO4062), og dialog mellom studentene og foreleser vil stå sentralt. Emnet skal fremme kritisk forståelse av sentrale teoretiske perspektiver på utvikling, forebygging og behandling av de vanligste psykiske vanskene hos barn og unge samt deres empiriske grunnlag. Emnet skal også fokusere på utvikling og fordypning når det gjelder praktisk psykologiske ferdigheter i psykoterapi, samt gi grunnlag for rådgivningsarbeid til pårørende, lærere, andre klinikere, institusjonspersonale, lærere m.fl. Emnet tar også sikte på å fremme nødvendig kompetanse for psykologisk arbeid med barn og unge i kommunehelsetjenesten. Sentrale tema er derfor familiearbeid og innføring i systemarbeid rundt barnet og familien (førstelinjearbeid). Hjemmeeksamen over en uke. Oppgaven bør være i størrelsesorden 5000 - 8000 ord.

Læringsutbytte

Generelle læringsmål: Dette emnet har som mål å øke studentenes kunnskap om ulike kliniske tilstandsbilder hos barn og unge med psykiske problemer; hva som kjennetegner disse, mulig etiologi og hvordan de kan forebygges og behandles. Førstelinjearbeid i form av samarbeid mellom foreldre og skole/barnehage vil være sentralt. Et viktig mål er å fremme studentens interesse for emnet, og gi mulighet til å identifisere og utforske ulike relevante problemstillinger.

Spesifikke læringsmål: Mot slutten av kurset skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Studenten har kunnskap om hva som kjennetegner ulike kliniske tilstander hos barn og unge med psykiske problemer; diagnostiske kriterier for disse, differensialdiagnostikk, samt forekomst og risikofaktorer.
 • Studenten har inngående kunnskap om virksomme behandlingsmåter for vanlige mentale helseplager hos barn og unge.
 • Studenten har kunnskap om psykoterapiforskning og indikasjoner og effekt ved de vanligste behandlingsformene.
 • Studenten har kunnskap om barn og perspektiver på utvikling og psykopatologi.
 • Studenten behersker relevante faglige uttrykksformer og kan reflektere rundt ulike fortrinn og svakheter ved forskjellige former for psykologisk behandling.
 • Studenten har kjennskap til risikofaktorer for suicidal atferd - inklusive gjentagelsesfare, hva som kjennetegner suicidalatferd, og hvordan dette bør utredes.
 • Studenten har kunnskap om familiearbeid og systemarbeid rundt barnet og familien.
 • Studenten har kunnskap omkring vanlige problemstillinger innen førstelinjetjenesten.

Ferdighetsmål:

 • Studenten kan utrede og analysere relevante psykologfaglige problemstillinger både i førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Studenten kan reflektere rundt og gjøre en selvstendig vurdering av aktuelle tilstand, og mulig differensialdiagnostikk.
 • Studenten kan vise evne til å se kompleksiteten i kliniske tilstander.
 • Studenten kan identifisere alvorlighetsgraden av den enkelte tilstand.
 • Studenten kan reflektere og gjøre en selvstendig vurdering i forhold til bruk av ulike behandlingstilnærminger.

Generell kompetanse:

 • Studenten har evne til å trekke inn og integrere aktuell teori og empiri, både klinisk og øvrig psykologisk kunnskap, allment og anvendt på enkeltsaker.
 • Studenten kan formidle relevant teoretisk og forskningsbasert klinisk kunnskap til et bredt spekter av brukere og fagfolk.
 • Studenten kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Studenten kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye problemstillinger innen feltet.
 • Studenten kan samarbeide med andre fagfolk rundt utredning og gjennomføring av tiltak

Læringsformer og aktiviteter

Vil omfatte både forelesning, egenaktivitet i form av øvelser/gruppearbeid, seminarer, og øvelser med individuell veiledning. Studentpresentasjoner kan være aktuelt.Relevant pensum er plukket ut for de ulike tilstandsbildene, familie og systemarbeid, og består av både lærebøker, artikler og utvalgte kapitler. I tillegg er relevant støttelitteratur satt opp. Studentene vil også oppfordres til å være nysgjerrig på litteratur, og dele med hverandre tips om litteratur.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.Det vil være anledning til å ta utsatt eksamen i emnet i sommertermin. Dette gjelder studenter som har gyldig legeerklæring eller har strøket ved siste ordinære eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSYPRO4201-4204 må være bestått for å ta emnet. Kullet deles i to fra dette semesteret. Den ene gruppen skal ta de to barneklinikkemnene PSYPRO4601 og PSYPRO4602. Den andre gruppen skal ta de to voksenklinikkemnene PSYPRO4603 og PSYPRO4604, og omvendt det påfølgende semester. En student som ikke har bestått praksisemne, enten PSYPRO4602 - Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom, eller PSYPRO4604 - Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen, kan ikke gå videre til neste internpraksis, før dette emnet er bestått.

Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4063 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU