PPU4621 - Fagdidaktikk 2 - biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/3
Hjemmeeksamen 2/3 6 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt fire fagdidaktikkemner.

Emnet omhandler alle forhold som vedrører undervisning og læring i fagene. Læring omfatter både kognitive faktorer og affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser. Emnet gir et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. Å analysere og se sammenhenger mellom ulike perspektiver, teorier og forskningsstudier inngår i læringsmålene for emnet. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har kunnskap om teorier knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier
- har kunnskap om tilpasset opplæring
- har bred kunnskap om vurderingsformer og kunnskap om testing i fagene, både nasjonalt og -internasjonalt
- har bred kunnskap i undervisningsfaget

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på kunnskap og teori om undervisning og elevenes læring
- kan variere og tilpasse opplæringen i samsvar med gjeldende læreplanverk
- kan vurdere og dokumentere elevenes læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglig utvikling
- kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med elevenes læring i faget
- kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og fagdidaktisk teori
- kan gjennomføre et profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og fagetiske problemstillinger
- kan reise problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og selvstendig gjennom teoretisk og empirisk kunnskap og der i gjennom bidra til utvikling av praksiser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er andre del av fagdidaktikk i lektorutdanningen, og undervisningen går over ett semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom undervisningserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, samt refleksjon omkring egen undervisningspraksis og samarbeid med praksisfeltet.

Undervisningen i emnet vil være en veksling mellom undervisning i storgrupper, arbeid i fagklasser og undervisning i fag med lærerveiledning. Gjennom ulike aktiviteter får studentene erfaringer med varierte arbeidsformer.

Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport. FoU-prosjektet gjennomføres i ett av studentens to fagdidaktikkemner.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Det er derfor obligatorisk oppmøte i undervisningen. Det kreves 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte i undervisningen
  • FoU- oppgave til veiledning
  • Presentasjon på FoU-konferansen
  • Oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For å bestå emnet, må alle deler være bestått. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderingen.

Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler.

For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4221 7.5 01.09.2016
PPU4521 7.5 01.09.2016
PPU4721 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 1/3
Høst ORD Hjemmeeksamen 2/3

Utlevering
30.11.2018

Innlevering
30.11.2018

Vår ORD Oppgave 1/3
Vår ORD Hjemmeeksamen 2/3

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
28.11.2018

Innlevering
28.11.2018

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.