course-details-portlet

PPU4620 - Fagdidaktikk 1 - biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt fire fagdidaktikkemner.

Emnet omhandler forhold som vedrører undervisning og elevers læring i fagene. Læring omfatter både kognitive, kroppslige, estetiske og skapende læringsprosesser. Læringsprosessen vil også påvirkes av affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser.

Emnet gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om utviklingen av faget som skole-, kultur og forskningsfag
 • har bred kunnskap om gjeldende læreplan for faget
 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier i faget
 • har kunnskap om elevmangfold og tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om hvordan arbeid med utvikling av grunnleggende ferdigheter kan integreres i faget

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og forholde seg til gjeldende læreplan til planlegging og gjennomføring av undervisning
 • kan planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer
 • kan planlegge og gjennomføre variert undervisning som fører til gode læringsprosesser
 • kan utvise profesjonsfaglig digital kompetanse i arbeidet med å fremme god læring
 • kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere skriftlige og muntlige faglige resonnement knyttet til relevante fagdidaktiske spørsmål

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og etiske problemstillinger
 • kan analysere og utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov basert på forskning, teori og erfaring

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er første del av fagdidaktikk i lærerutdanningen, og undervisningen går over ett semester.

For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom disiplinfaglig kompetanse, undervisningspraksis, tilegnelse av fagdidaktiske teorier og begreper samt refleksjon over egen undervisningspraksis og samarbeid med praksisfeltet. Studentene får erfaringer med varierte undervisnings- og arbeidsformer, og ulike læringsarenaer.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områdene som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det kreves derfor 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen i faget. Det er avgjørende at studentene utvikler seg til selvstendige og ansvarlige lærere som er i stand til å samarbeide med sine medstudenter og framtidige kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for medstudenters og kollegers faglige utvikling

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeider til veiledning
 • 75% deltakelse i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen skrives på norsk, svensk eller dansk.

Ved stryk på eksamen i emnet kan «Arbeider» leveres som en utbedret versjon en gang til.

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4221 7.5 HØST 2015
PPU4521 7.5 HØST 2015
PPU4720 7.5 HØST 2015
PPU4520 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU