course-details-portlet

PK6245 - Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Vil bli tilknyttet ny spesialisering i mastergrad for teknologiledelse og digital omstilling fra 2023

Hovedfokus vil være på følgende teoriområder:

 • Forretningsforståelse i investeringsprosjekter
 • Interessentanalyse og interessenthåndtering
 • Teamkommunikasjon, teamutvikling og samarbeid
 • Gjennomgang av prosjektplanlegging og risikostyring

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten kan:

 • redegjøre for betydningen av prosjektets forretningsmessige innretning
 • beskrive de ulike nivåene innen teamutvikling
 • identifisere og beskrive hva som karakteriserer effektive team
 • identifisere strategier for utvikling av effektive team og tilegne seg kunnskap om faktorer som hindrer team-effektivitet
 • gjengi kildene til konflikt og ulike tilnærminger til konflikthåndtering

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • analysere informasjon raskt og effektivt
 • kommunisere effektivt i teamet
 • organisere og spore aktiviteter på en effektiv måte
 • ta avgjørelser under tidspress og håndtere endringer
 • analysere risikofaktorer og avgjøre tiltak for håndtering av risikofaktorer
 • kategorisere interessenter og bestemme strategier for håndtering av hver kategori
 • avklare konflikter og prioritere riktig
 • avgjøre og implementere riktige risikostyringsstrategier basert på risikovurderinger

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • forstå betydningen av prosjektets forretningsmessige innretning
 • forstå og erkjenne interessentenes innvirkning på prosjektet
 • forstå hvordan en skal drive informasjonsarbeid mot interessentene på en god måte
 • forstå forholdet mellom termin- og ressursplanlegging
 • kunne utvikle en helhetlig og rik læringsopplevelse i det å lede og å gjennomføre prosjekter

Gjennom simuleringen vil studentene blant annet kunne få erfare konsekvensene av valgene de tar under prosjekt-gjennomføringen og se resultatet av disse med tanke på prosjektets forretningsaspekt. Andre viktige element i denne simuleringen er at den viser viktigheten av involveringen av prosjektets interessenter. Kurset gir også en rask gjennomgang av viktige prosjektstyringsprinsipper som for eksempel terminplanlegging og risikostyring.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres på to samlinger. Den første samlingen gir deltakerne en teoretisk bakgrunn og i den andre samlingen gjennomføres en simulering, der deltakerne selv er aktive i et prosjektteam.

"Strategisk prosjektledelse" benytter innovative læringsformer gjennom simulering og spill. Simuleringen formidles gjennom et IT-verktøy og er et case som beskriver et større byggeprosjekt. Kursdeltakerne jobber i grupper og utgjør prosjektteamet som skal styre prosjektet. Sammen skal teamet gjøre valg og ferdigstille prosjektprosessen.

For å ferdigstille prosjektet må teamet håndtere kjente prosjektaspekt som:

 • Budsjettstyring
 • Risikostyring
 • Interessenthåndtering
 • Kontraktsstrategi,for å nevne noen.

Prosjektresultatet vil bli en konsekvens av de valgene prosjektteamet tar. Valgene og beslutningene er relatert til hvor god forretningsforståelse og prosjektforståelse kursdeltakerne har, og vil bli drøftet i teamet og med faglærer og prosessledere underveis. Resultatene vil i tillegg bli evaluert og forklart av faglærer i etterkant.

Det er et element av konkurranse i simuleringsgjennomføringen. Gruppene vil underveis få ulike resultater som kan settes opp mot hverandre for sammenligning og diskusjon. Simuleringen krever mye samhandling mellom deltagerne og aktiv involvering.

Det er obligatoriske øvingsoppgaver mellom samlingene. Eksamensoppgaven deles ut på første samling, innlevering ca. 3 uker etter siste samling.

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver mellom samlingene
 • Fullført simuleringen og deltatt på de obligatoriske samlingene

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

For å få innpasset emnet i erfaringsbasert master, jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling, eller tilsvarende. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, Praktisk prosjektledelse - Fra idé til gevinst. Andre utgave (2020). Fagbokforlaget

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse. (2021) Fagbokforlaget

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU