course-details-portlet

PK6245 - Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i prosjektledelse og samhandling.

Hovedfokus vil være på følgende teoriområder:

- Forretningsforståelse i investeringsprosjekter
- Interessentanalyse og interessenthåndtering
- Teamkommunikasjon, teamutvikling og samarbeid
- Gjennomgang av prosjektplanlegging og risikostyring

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten …

- kan redegjøre for betydningen av prosjektets forretningsmessige innretning
- kan beskrive de ulike nivåene innen teamutvikling
- kan identifisere og beskrive hva som karakteriserer effektive team
- kan identifisere strategier for utvikling av effektive team og tilegne seg kunnskap om faktorer som hindrer team-effektivitet
- kan gjengi kildene til konflikt og ulike tilnærminger til konflikthåndtering

Ferdigheter:

Studenten …

- kan analysere informasjon raskt og effektivt
- kan kommunisere effektivt i teamet
- kan organisere og spore aktiviteter på en effektiv måte
- kan ta avgjørelser under tidspress og håndtere endringer
- kan analysere risikofaktorer og avgjøre tiltak for håndtering av risikofaktorer
- kan kategorisere interessenter og bestemme strategier for håndtering av hver kategori
- kan avklare konflikter og prioritere riktig
- kan avgjøre og implementere riktige risikostyringsstrategier basert på risikovurderinger

Generell kompetanse:

Studenten …

- forstår betydningen av prosjektets forretningsmessige innretning
- forstår og erkjenner interessentenes innvirkning på prosjektet
- forstår hvordan en skal drive informasjonsarbeid mot interessentene på en god måte
- forstår forholdet mellom termin- og ressursplanlegging
- kan utvikle en helhetlig og rik læringsopplevelse i det å lede og å gjennomføre prosjekter

Gjennom simuleringen vil studentene blant annet kunne få erfare konsekvensene av valgene de tar under prosjekt-gjennomføringen og resultatet av disse med tanke på prosjektets forretningsaspekt.

Andre viktige element i denne simuleringen er at den viser viktigheten av involveringen av prosjektets interessenter. Kurset gir også en rask gjennomgang av viktige prosjektstyringsprinsipper som for eksempel terminplanlegging og risikostyring.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to samlinger à to dager.
Forretningsforståelse i prosjekter benytter innovative læringsformer gjennom simulering og spill i selve klasserommet. Simuleringen formidles gjennom et IT-verktøy og er et case som beskriver et større byggeprosjekt. Kursdeltakerne jobber i grupper og utgjør prosjektteamet som skal styre prosjektet. Sammen skal teamet gjøre valg og ferdigstille prosjektprosessen. For å ferdigstille prosjektet må teamet håndtere kjente prosjektaspekt som:
- Budsjettstyring
- Risikostyring
- Interessenthåndtering
- Kontraktsstrategi
for å nevne noen. Prosjektresultatet vil bli en konsekvens av de valgene prosjektteamet tar. Valgene og beslutningene er relatert til hvor god forretningsforståelse og prosjektforståelse kursdeltakerne tilegner seg, og vil bli drøftet i teamet og med faglærer og prosessledere underveis. Resultatene vil i tillegg bli evaluert og forklart av faglærer i etterkant. Det vil også være et element av konkurranse i simuleringsgjennomføringen. Gruppene vil underveis få ulike resultater som kan settes opp mot hverandre for sammenligning og diskusjon. Simuleringen krever mye samhandling mellom deltagerne og aktiv involvering.
Det er obligatoriske øvingsoppgaver mellom samlingene. Eksamensoppgaven deles ut på første samling, innlevering ca. 3 uker etter siste samling.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske oppgaver mellom samlingene
  • Fullført simuleringen og deltatt på de obligatoriske samlingene

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU