course-details-portlet

PED6111 - Pedagogiske forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Målgruppe: Mastergradsstudenter i spesialpedagogikk, syns- og audiopedagogikk. Masterstudenter i rådgivning for barn og ungdom og i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Faglig innhold: Emnets fokus er å gi en bred innføring i pedagogisk forskningsmetode, og dette inkluderer kunnskap om både kvantitative og kvalitative tilnærminger til pedagogiske problemstillinger. Det gis også innføringer til metoden litteraturreview, til historisk metode, og det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskningsfeltet.

Læringsutbytte

Studenten har:

- innsikt i sentrale prinsipper innen pedagogiske forskningsmetoder, inkludert både kvalitative og kvantitative tilnærminger

- innsikt i metoden litteraturreview i pedagogikk, med vekt på tradisjonell/narrativ litteraturreview, scoping review og rapid review

- innsikt i historisk tilnærming til pedagogiske problemstillinger

- kunnskaper om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for pedagogisk forskning

- bred kunnskap om forskningsprosessen, inkludert utforming av forskningsspørsmål, valg av forskningsdesign, utvelgelse av undersøkelsesenheter og innsamling av data

- kunnskaper om kvalitetskriterier innen kvalitativ og kvantitativ metode

- kunnskaper om forskningsetikk og forskningsetiske retningslinjer

Emnet gir grunnlag for å gjennomføre eget mastergradsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Tre obligatoriske samlinger på til sammen 45 timer. Tre arbeidskrav.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:

Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Spesialpedagogikk (MPRSPED)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på samlinger
  • 3 godkjente innleveringer

Forkunnskapskrav

Se studieplan for erfaringsbasert master i spesialpedagogikk og master i pedagogikk og studieplanen for erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Kursmateriell

Kursmateriell: Pensum på ca 1500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6111 15.0 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU