course-details-portlet

PED3010 - Vitenskapsteori og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en bred innføring i pedagogisk forskningsmetode, som inkluderer både kvantitative, kvalitative og historiske tilnærminger til pedagogiske problemstillinger. Dette inkluderer kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskningsfeltet.

Læringsutbytte

Studenten har
- spesialisert innsikt i pedagogiske forskningsmetoder, inkludert både kvalitative, kvantitative og historiske tilnærminger
- inngående kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for pedagogisk forskning
- avansert kunnskap om forskningsprosessen, inkludert utforming av forskningsspørsmål, valg av forskningsdesign og innsamling av data.
- inngående kunnskap om kvalitetskriterier innen kvalitativ, kvantitativ og historisk metode
- spesialisert innsikt i forskningsetikk og forskningsetiske retningslinjer
- emnet gir grunnlag for å gjennomføre eget mastergradsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Vitenskapsteori og forskningsmetode: 4 timer forelesning og 1 time seminar pr uke i ukene 34-43. Undervisningen kan blokklegges.

- Prosjektutviklingsseminar: 4 seminar á 2 timer i ukene 34-41. Utvikling av eget prosjekt med fokus på eget tema og problemstilling. Skriftlig innlevering av prosjektskisse innen 15. Oktober.
- Vrimledag: Informasjon om aktuelle masterprosjekt og presentasjon av tilgjengelige veiledere. Avholdes i begynnelsen av semesteret.
- Litteratursøkerkurs
- Forelesning om meldeplikt og NSD

Mer informasjon om de obligatoriske aktivitetene gis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektutviklingsseminar

Mer om vurdering

Eksamen: Individuell hjemmeeksamen.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Læring i arbeidsliv og samfunn (MVL)
Pedagogikk (MPED)
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

PED1005 eller tilsvarende. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master
i voksnes læring kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 19.10.2020

Innlevering 21.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU