course-details-portlet

PED3010 - Vitenskapsteori og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en bred innføring i pedagogisk forskningsmetode. Dette inkluderer kvantitative og kvalitative tilnærminger til pedagogiske problemstillinger, samt historiske tilnærminger, tekst/diskursanalytiske tilnærminger og en introduksjon til metoden litteraturreview. Emnet inkluderer også kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskningsfeltet.

Læringsutbytte

Studenten har:

- inngående innsikt i sentrale prinsipper innen pedagogiske forskningsmetoder

- spesialisert kunnskap og ferdigheter i kvalitative tilnærminger i pedagogikk

- spesialisert kunnskap og ferdigheter i kvantitative tilnærminger i pedagogikk

- spesialisert kunnskap og ferdigheter i historiske og tekst/diskursanalytiske tilnærminger i pedagogikk

- kunnskap og ferdigheter i metoden litteraturreview i pedagogikk

- avanserte kunnskaper om det vitenskapsteoretiske grunnlaget til pedagogisk forskning

- avansert kunnskap om forskningsprosessen og ferdigheter i utforming av forskningsspørsmål, valg av forskningsdesign, utvelgelse av undersøkelsesenheter og innsamling av data

- avanserte kunnskaper om kvalitetskriterier i forskningsmetodikk

- avanserte kunnskaper om forskningsetikk og forskningsetiske retningslinjer

Emnet gir grunnlag for å gjennomføre eget mastergradsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer: 5 timer forelesning/seminar i vitenskapsteori og forskningsmetode pr uke i ukene 34-42. Undervisningen kan blokklegges.

Orienteringer: Orientering/seminar om litteratursøk. Orientering/seminar om innsamling av persondata.

Obligatoriske aktiviteter

Prosjektutviklingsseminar: 4 seminar á 2 timer i ukene 37-40. Utvikling av eget prosjekt med fokus på eget tema og problemstilling. Skriftlig innlevering av prosjektskisse, innleveringsdato avtales ved semesterstart.

Vrimledag: Informasjon om aktuelle masterprosjekt og presentasjon av tilgjengelige veiledere. Avholdes i begynnelsen av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektutviklingsseminar
  • Vrimledag

Mer om vurdering

Eksamen: Mappevurdering. Et antall oppgaver skal besvares i løpet av semesteret, antall og retningslinjer avtales ved semesterstart. Samlet innlevering av mappe i uke 43.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:

Læring i arbeidsliv og samfunn (MVL)

Pedagogikk (MPED)

Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

PED1005 eller tilsvarende. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i læring i arbeidsliv og samfunn kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
23.10.2023

Innlevering
27.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
23.05.2024


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU