course-details-portlet

PED3010 - Pedagogiske forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100 20 minutter A

Faglig innhold

I første del av emnet gis en bred innføring i pedagogiske forskningsmetoder. Dette inkluderer kvantitative tilnærminger, kvalitative tilnærminger, historiske tilnærminger, tekst/diskursanalytiske tilnærminger, litteraturstudie som metode, samt kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskningsfeltet og forskningsetikk.

I andre del av emnet gis studentene anledning til å fordype seg i forskningsmetode, både teoretisk og praktisk. Det tilbys parallelle fordypningskurs innen aktuelle forskningsmetoder. Nærmere opplysninger om hvilke fordypninger som tilbys gis ved semesterstart.

Læringsutbytte

Studenten har:

- inngående innsikt i sentrale prinsipper i pedagogiske forskningsmetoder

- spesialisert kunnskap og ferdigheter i kvalitative tilnærminger, kvantitative tilnærminger, samt historiske og tekst/diskursanalytiske tilnærminger

- spesialisert kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget til pedagogisk forskning

- kunnskap og ferdigheter i metoden litteraturstudie

- avansert kunnskap om forskningsprosessen og ferdigheter i utforming av forskningsspørsmål, valg av forskningsdesign, utvelgelse av undersøkelsesenheter og innsamling av data

- avansert kunnskap om kvalitetskriterier i forskningsmetodikk og forskningsetikk

- inngående innsikt i valgt fordypning med henhold til design, datainnsamling, analyse og rapportering

Emnet gir grunnlag for å gjennomføre eget mastergradsprosjekt. En av hensiktene med arbeidet i emnet er at det skal være mulig å gjenbruke i masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning/seminar: 4 timer forelesning/seminar pr. uke i ukene 34-48. Undervisningen kan blokklegges.

Obligatoriske aktiviteter: Minst 80% oppmøte på alle forelesninger.

Arbeidskrav: Arbeidskrav må være bestått før innlevering av eksamen. Antall arbeidskrav avtales ved semesterstart.

Fordypning i forskningsmetode (andre del av emnet): Dersom det melder seg fem eller færre studenter kan det i noen fordypninger bli organisert alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minimum 80% oppmøte på alle forelesninger

Mer om vurdering

Eksamen: Oppgave. To oppgaver skal besvares i løpet av semesteret. Breddeoppgaven er muntlig og gjennomføres i uke 43. Fordypningsoppgaven er skriftlig og leveres i uke 49 (inntil 10 sider med 1,5 linjeavstand og Times New Roman).

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:

Læring i arbeidsliv og samfunn (MVL)

Pedagogikk (MPED)

Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

PED1005 eller tilsvarende. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i læring i arbeidsliv og samfunn kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000-1500 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU