course-details-portlet

MV3015 - Visuell kultur: posisjoner i medievitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet tar for seg både fenomenet og fagfeltet visuell kultur. Gjennom tekster trukket inn fra ulike disipliner som medievitenskap, kunsthistorie, filosofi, sosiologi og antropologi, utforskes problemstillinger som: Hvorfor og hvordan har det visuelle fått en særstilling i vestlige kulturer? Hva kjennetegner ulike visuelle kulturer på forskjellige historiske tidspunkt? Hvilke egenskaper tillegger vi bilder og hvilken makt synes de å utøve over oss? Hvordan avgjøres ulike bilders kulturelle status? Hva er egentlig visuell kultur?

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:
- Inngående kjennskap til et utvalg verk innenfor det visuelle kulturfeltet
- Inngående kjennskap til faglitteratur som er relevant for studiet av visuell kultur, hovedsakelig hentet fra humanistiske forklarings- og forståelsestradisjoner
- Avansert kunnskap om sentrale historiske, teoretiske og analytiske problemstillinger innenfor visuell kultur som fagfelt
- Forståelse for nøkkelbegreper og innsikt i sentrale tilnærminger til studiet av visuell kultur
- Oversikt over de sentrale fagdisiplinene som har bidratt til utviklingen av visuell kultur som fagfelt og inngående kjennskap til konkrete bidrag

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:
- redegjøre for den visuelle kulturens historie, utvikling og utbredelse
- identifisere og analysere karakteristiske trekk ved ulike visuelle kulturer
- formulere og kritisk drøfte problemstillinger innenfor fagfeltet visuell kultur
- skrive en lengre, selvstendig og sammenhengende tekst som enten drøfter et teoretisk tema innenfor visuelle kulturstudier, eller analyserer et spesifikt visuelt-kulturelt fenomen ved hjelp av teoretiske og metodiske grep gjennomgått i løpet av emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og seminar.

Obligatorisk aktivitet:
Seminardeltakelse. Aktiviteten i seminarene vil bli nærmere spesifisert av faglærer ved studiestart.

Dette emnet kan undervises på både norsk og engelsk, avhengig av personalsituasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % deltakelse i obligatoriske seminarer

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en skriftlig oppgave som vurderes med bokstavkarakter. Omfanget på oppgaven skal være på ca 6000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV) - enkelte retninger
Kunsthistorie (MKUH)
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MMEDIE)
Medievitenskap (MMVIT)

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter opptak på master i film- og medievitenskap med studieretning medievitenskap, eller master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM3011 15.0 01.09.2016
KUH3011 15.0 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
  • Medier og kommunikasjon
  • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 11.11.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.03.2021

Innlevering 30.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU