course-details-portlet

MV2012 - Bildet i samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

Bilder er avgjørende for kommunikasjon, medier og underholdning og de er allestedsnærværende. Menneskers identitet er ikke gitt, men forhandles i økende grad gjennom medierte møter med andre.

Dette emnet tar opp spørsmål knyttet til medier, identitet og makt, deriblant medienes rolle i dannelsen av identitet, både individuelt og som gruppe. Studentene gjøres kjent med aktuell forskning innenfor mediestudier generelt og ved NTNU spesielt.

Emnet videreutvikler studentenes analytiske, teoretiske og historiske perspektiver og undersøker den visuelle kulturen innenfor en historisk, kulturell og sosial forståelsesramme.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:

  • grundig kjennskap til et bredt spekter av teorier om medienes roller i en globalisert verden
  • utstrakt bevissthet om forholdet mellom bildemedier og kulturell identitet
  • omfattende kunnskap om bruk av bilder i fremstillingen av oss selv og andre i eldre og nyere tid
  • inngående kjennskap til teorier om forholdet mellom medier, synlighet og makt

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:

  • anvende teorier til kritisk refleksjon over problemstillinger knyttet til medier og identitet
  • gjøre rede for hvordan ulike medier bidrar til dannelsen av individuell identitet og gruppeidentitet
  • utøve kritisk og selvstendig refleksjon over problemstillinger knyttet til bildeteknologienes maktdimensjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Det legges vekt på samarbeidsbaserte og aktivitetsbaserte aktiviteter i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter:

Obligatoriske aktiviteter blir opplyst ved semesterstart og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard. Dette emnet kan undervises på både norsk og engelsk, avhengig av personalsituasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en seks dagers hjemmeeksamen.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medievitenskap (BMV)

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MV2005 15.0 HØST 2014
MV2013 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
25.10.2022

Innlevering
02.11.2022


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
19.04.2023

Innlevering
26.04.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU