MUSV3600 - Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT) med annet programrelevant masteremne av samme omfang. Slik dispensasjon fra Eksperter i team kan blant annet gis på grunnlag av

- mange års yrkeserfaring
- bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
- tvingende praktiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning
- psykiske/fysiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning

Emnet er et selvstudium med et oppgitt pensum på ca. 650 sider. Kurset vil gi anledning til fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3600
- har fordypet kunnskap om et avgrenset musikkvitenskapelig emne
- har generell kunnskap om det musikkvitenskapelige området fordypningen hører inn under
- har kunnskap om faghistoriske og nyere problemstillinger innen det spesifikke musikkvitenskapelige forskningsområdet
- har kunnskap om fagspesifikk teori og metode innen det spesifikke musikkvitenskapelige forskningsområdet
- har kunnskap som muliggjør en vitenskapsteoretisk plassering av det spesifikke musikkvitenskapelige forskningsområdet

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3600
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
- kan på selvstendig grunnlag finne frem til, og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling innen det spesifikke musikkvitenskapelige området
- kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig
- kan anvende metoder som er spesifikke for det musikkvitenskapelige området på selvstendig kritisk grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium.
Studenter som ønsker å ta emnet som erstatning for EiT bør ta kontakt med instituttet semesteret før.
Arbeidstittel skal leveres innen utgangen av januar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk, og fritak fra Eksperter i team.

Kursmateriell

Studenten legger opp pensum i emnet i samråd med faglærer. Pensum må ikke overlappe med pensum på andre emner studenten har tatt. Pensumlisten skal godkjennes av instituttet.


Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.