course-details-portlet

MUSV3004 - Musikkstudier: disipliner, tilnærminger og perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Musikkvitenskapen tar opp i seg en rekke deldisipliner som for eksempel musikkhistorie, etnomusikologi, populærmusikk og jazzstudier, musikkpedagogikk, musikkanalyse og musikkteori, økomusikkvitenskap og kunstnerisk forskning. I tillegg dekker musikkvitenskapen også musikkbaserte forskningsområder innenfor kulturstudier, historiografi, estetikk, mediestudier, teknologi, kognisjon/psykologi, sosiologi osv. Gjennom de teoretiske og metodiske rammeverk som gjelder innenfor undervisernes forskningsmessige spesialkompetanse, gir MUSV3004 en innføring i de mest sentrale områder av musikkvitenskapen som fag.

Emnet legges opp dels som en drøfting av musikkvitenskapelige teorier og retninger, dels som en innføring i sentrale ideer, perspektiver, metoder, teknikker og tilnærmingsmåter. I forelesningene tas det utgangspunkt i litteratur som gjør studentene kjent med et mangfold av innfallsvinkler og perspektiver på studiet av musikk, noe som i tillegg til den generelle musikkvitenskapelige kompetanseoppbyggingen også gir et godt grunnlag for den enkeltes senere valg og utvikling av en masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3004

 • har kunnskap om sentrale musikkvitenskapelige områders egenart og relevans
 • har kunnskap om sentrale musikkvitenskapelige områders teorier og forskningsmetoder
 • har kunnskap om sentrale analysemetoder tilpasset de musikkvitenskapelige områdenes egenart
 • har kunnskap om viktige problemstillinger innen de musikkvitenskapelige områdene

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3004

 • kan tilegne seg kunnskap om sentrale musikkvitenskapelige områders teorier og metoder
 • kan anvende de ulike musikkvitenskapelige områdenes forskningsmetoder og analyseverktøy
 • kan reflektere kritisk over sentrale musikkvitenskapelige teorier og metoder, både skriftlig og muntlig
 • kan formulere sine faglige kunnskaper på en overbevisende måte i både skrift og tale
 • kan oppdatere sin kunnskap innen sentrale musikkvitenskapelige områders teorier og metoder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar, som begge inkluderer diskusjoner av pensumlitteratur samt skriftlige og muntlige oppgaver.

Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente skriftlige arbeider
 • Tilfredsstillende deltakelse i forelesnings- og seminaraktiviteter

Mer om vurdering

3 skriftlige arbeider, hver på maks 6,5 sider (maskinskrevne, 1,5/12pkt) inngår i eksamensmappe. Mappen skal ha en maksimum lengde på tilsvarende 20 sider (maskinskrevne, 1,5/12pkt).

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Creative Music Technology (MMUST)
Music Performance (MMUSP)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap, eller til masterprogrammene i musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
05.12.2022

Innlevering
12.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100

Utlevering
22.02.2023

Innlevering
01.03.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU