course-details-portlet

MUSV1031 - Musikk, kultur og samfunn i historisk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Hva er musikkhistorie? Er musikkhistorien formet av komponister og partiturer, eller av de kulturelle forholdene som lå til grunn for fremførelsen av musikken? Hvorfor finner vi så få kvinnelige komponister i historiebøkene? Hvilken rolle og funksjon har musikk hatt i menneskers liv opp gjennom tidene? Er musikkhistorien relevant for dagens musikkutøvelse? Hvorfor studerer vi musikkhistorie?

I dette kurset vil studentene arbeide både med slike spørsmål og andre, samt få en introduksjon til sentrale trekk ved musikkens rolle og utvikling i den vestlige kultur. Emnet består av to hovedkomponenter: (a) en rekke casestudier som gir en grundig innføring i et utvalg emner fra ulike perspektiver (analytisk, historisk, i relasjon til utøvende musikkpraksis, relevans i vår tid osv.) og som åpner opp for et blikk på musikkhistoriske sammenhenger på tvers av tider og sjangre, samt (b) en generell gjennomgang av musikkhistorien med et fastsatt pensumrepertoar. Den siste delen gjennomføres delvis i de ukentlige forelesningene og delvis som selvstudium med utgangspunkt i en lærebok (eller kompendium levert av foreleseren), veiledet av foreleseren og testet i løpet av semesteret. Emnet inkluderer oppøvelse av grunnleggende studieferdigheter, kritisk tenkning og akademisk skrivekompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1031

 • har en generell forståelse av de viktigste trekk i utviklingen i den vestlige musikken fra middelalderen og frem til i dag
 • har kunnskap knyttet til utvalgte musikkeksempler fra forskjellige perioder i musikkhistorien
 • har inngående kunnskap og forståelse av utvalgte verk, sjangre, stiluttrykk og fremføringspraksis i den aktuelle historiske, sosiale og kulturelle kontekst
 • har grunnleggende kunnskap om relevante kilder og notasjonsteknikker fra forskjellige perioder og ulike geografiske steder
 • kan se forbindelseslinjer mellom repertoarer og perioder
 • har kritisk bevissthet rundt musikkhistoriografi og problemer knyttet til det å skrive om musikk
 • har kunnskap om praktiske spørsmål knyttet til dagens rekonstruksjon, interpretasjon og fremføring av fortidens musikk

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i MUSV1031

 • kan beskrive musikk fra forskjellige perioder, deres estetiske kjennetegn og strukturelle trekk
 • kan sette og organisere egne mål og arbeide i tråd med gitt informasjon og gitte tidsfrister
 • kan arbeide selvstendig
 • kan oppdatere kunnskapen sin innenfor emneområdet
 • kan uttrykke ideer og kunnskaper skriftlig og muntlig
 • kan lytte aktivt for så å kunne delta i og lære av diskusjoner
 • kan knytte forbindelser mellom det som læres i emnet og egen praksis som musiker og musikkviter
 • kan anvende sin kunnskap, forståelse og erfaring gjennom egen formidlingsgsmessig praksis

Læringsformer og aktiviteter

2-timers forelesning pr. uke i høst- og vårsemesteret. Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Forelesninger og seminaraktiviteter (aktiv lytting, analyse og partiturlesing, tester, arbeid individuelt og i grupper, studentpresentasjoner og diskusjoner).

Selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Bestå musikkhistoriske kunnskapstester (kun høst)
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning (kun høst)
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning og andre aktiviteter

Mer om vurdering

1 Mappe (med oppgaver til casestudier). Maksimum lengde på de kombinerte oppgavene i mappe skal være på til sammen 15 sider eller tilsvarende, alt etter oppgavetype (musikkeksempler og bibliografi ikke inkludert), linjeskift 1,5 og fontstørrelse 12.

Oppgaver kan omfatte essayer, konsertanmeldelser, mindre prosjekter osv, tilpasset studentene i hhv. musikkvitenskap og utøvende musikk.

Ved stryk tas hele vurderingen på ny. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på ny ved gjentatt eksamen, men det er sterkt anbefalt å følge hele emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (ÅMUSV)

Kursmateriell

En kort leseliste for hver casestudie og en lærebok (eller kompendium levert av foreleseren) for selvstudiet (generell musikkhistorie).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1011 3.0 HØST 2020
MUSV1012 3.0 HØST 2020
MUSP4154 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
08.05.2023

Innlevering
15.05.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU