course-details-portlet

MUSV1031 - Musikk, kultur og samfunn i historisk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Hva er musikkhistorie? Er musikkhistorien formet av komponister og partiturer, eller av de kulturelle forholdene som lå til grunn for fremførelsen av musikken? Hvorfor finner vi så få kvinnelige komponister i historiebøkene? Hvilken rolle og funksjon har musikk hatt i menneskers liv opp gjennom tidene? Er musikkhistorien relevant for dagens musikkutøvelse? Hvorfor studerer vi musikkhistorie?

I dette emnet vil studentene arbeide både med slike spørsmål og andre, samt få en introduksjon til sentrale trekk ved musikkens rolle og utvikling i vestlige kultur fra middelalderen frem til 1900-tallet. I tillegg til en generell gjennomgang av musikkhistorien med et fastsatt pensumrepertoar, gir emnet en grundig innføring i et utvalg tematikker fra ulike perspektiver (analytisk, historisk, i relasjon til utøvende musikkpraksis, relevans i vår tid osv.) som åpner opp for et blikk på musikkhistoriske sammenhenger på tvers av tider og sjangre.

Emnet inkluderer også oppøvelse av studieferdigheter, kritisk tenkning og grunnleggende akademisk skrivekompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1031

 • har en generell forståelse av de viktigste trekk i utviklingen i den vestlige musikken fra middelalderen og frem til i dag
 • har kunnskap knyttet til utvalgte musikkeksempler fra forskjellige perioder i musikkhistorien
 • har inngående kunnskap og forståelse av utvalgte verk, sjangre, stiluttrykk og fremføringspraksis i den aktuelle historiske, sosiale og kulturelle kontekst
 • har grunnleggende kunnskap om relevante kilder og notasjonsteknikker fra forskjellige perioder og ulike geografiske steder
 • kan se forbindelseslinjer mellom repertoarer og perioder
 • har kritisk bevissthet rundt musikkhistoriografi og problemer knyttet til det å skrive om musikk
 • har kunnskap om praktiske spørsmål knyttet til dagens rekonstruksjon, interpretasjon og fremføring av fortidens musikk

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i MUSV1031

 • kan beskrive musikk fra forskjellige perioder, deres estetiske kjennetegn og strukturelle trekk
 • kan sette og organisere egne mål og arbeide i tråd med gitt informasjon og gitte tidsfrister
 • kan arbeide selvstendig
 • kan oppdatere kunnskapen sin innenfor emneområdet
 • kan uttrykke ideer og kunnskaper skriftlig og muntlig
 • kan lytte aktivt for så å kunne delta i og lære av diskusjoner
 • kan knytte forbindelser mellom det som læres i emnet og egen praksis som musiker og musikkviter
 • kan anvende sin kunnskap, forståelse og erfaring gjennom egen formidlingsmessig praksis

Læringsformer og aktiviteter

2-timers forelesning pr. uke i høst- og vårsemesteret. Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte i hvert semester.

Forelesningene inneholder en rekke seminaraktiviteter (aktiv lytting, quizer, analyse og partiturlesing, musikkhistoriske øvinger, arbeid individuelt og i grupper, studentpresentasjoner og diskusjoner). Et biblioteks- og skrivekurs er også inkluderer i forelesingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning og andre aktiviteter
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Musikkhistoriske øvinger

Mer om vurdering

1 Mappe (med flere oppgaver fra emnets tematiske hoveddeler).

Maksimum lengde på de kombinerte oppgavene i mappen skal være på til sammen 10-15 sider eller tilsvarende, alt etter oppgavetype (musikkeksempler og bibliografi ikke inkludert), linjeskift 1,5 fontstørrelse 12, marg 2,5.

Oppgaver kan omfatte essayer, konsertanmeldelser, mindre prosjekter osv., tilpasset studentene i hhv. musikkvitenskap og utøvende musikk.

Ved stryk tas hele vurderingen på ny. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på ny ved gjentatt eksamen, men det er sterkt anbefalt å følge hele emnet.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

En kort leseliste, en lærebok og antologi (eller kompendium levert av foreleseren), og musikkhistoriske øvinger som gjøres tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1011 3.0 HØST 2020
MUSV1012 3.0 HØST 2020
MUSP4154 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
13.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU