MET430 - Matematikk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Lineær algebra: Lineære ligningssystemer. Matriser. Determinanter. Egenverdier. Diagonalisering.
Integrasjon: Substitusjon. Delvis integrasjon. Delbrøkoppspalting.
Differensiallikninger: Separable differensiallligninger med spesiell vekt på vekstmodeller. Lineære differensialligninger av 1. og 2. orden. Lineære differensialligningsystemer.
Taylorploynom.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal
- beherske metoder innenfor lineær algebra og skal kunne anvende dette til å analysere og løse lineære ligningssystemer
- beherske matriseregning, inkludert bruk av egenverdier og egenvektorer, og anvende dette til å løse matematiske problemer, med spesiell vekt på anvendelser innenfor økonomi
- kunne anvende integrasjonsmetoder som substitusjon, delvis integrasjon og delbrøkoppspalting, og kunne bruke dette i økonomiske anvendelser
- beherske løsningsmetoder for enkelte typer av differensialligninger, og skal kunne analysere egenskaper ved løsningene, spesielt knyttet til økonomiske modeller
- kunne løse lineære differensialligningssystemer med konstante koeffisienter

Ferdigheter: Studentene skal
- kunne beherske et bredt spekter av matematiske operasjoner til å løse oppgaver
- kunne løse oppgaver der det inngår ulike parametre og kunne tolke og vurdere løsningene ut fra ulike verdier av parametrene

Generell kompetanse: Studentene skal ha
- en oppøvd evne til logisk tenkning
- et solid fundament av regneferdigheter som gir trygghet ved bruk av matematiske metoder innenfor økonomiske modeller

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Studentene oppfordres til å arbeide selvstendig med ukentlige oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • To stk obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

MET1001 Matematikk eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Bjørnestad,H., Olsson U.H.,Søyland,S., Tolcsiner.F: (2010) Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 8 utg. Kristiansand:Høyskoleforlaget Sydsæter.K, Hammond, P., Seierstad, A.,Strøm,A.: (2008) Further Mathematics for Economic Analysis

 

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 12.12.2017 09:00 E5 , R D1-185 Datasal , KJL1 , R41
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.