course-details-portlet

MET430 - Matematikk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Lineær algebra: Lineære ligningssystemer. Matriser. Determinanter. Egenverdier. Diagonalisering.
Integrasjon: Substitusjon. Delvis integrasjon. Delbrøkoppspalting.
Differensiallikninger: Separable differensiallligninger med spesiell vekt på vekstmodeller. Lineære differensialligninger av 1. og 2. orden. Lineære differensialligningsystemer.
Taylorploynom.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal
- beherske metoder innenfor lineær algebra og skal kunne anvende dette til å analysere og løse lineære ligningssystemer
- beherske matriseregning, inkludert bruk av egenverdier og egenvektorer, og anvende dette til å løse matematiske problemer, med spesiell vekt på anvendelser innenfor økonomi
- kunne anvende integrasjonsmetoder som substitusjon, delvis integrasjon og delbrøkoppspalting, og kunne bruke dette i økonomiske anvendelser
- beherske løsningsmetoder for enkelte typer av differensialligninger, og skal kunne analysere egenskaper ved løsningene, spesielt knyttet til økonomiske modeller
- kunne løse lineære differensialligningssystemer med konstante koeffisienter

Ferdigheter: Studentene skal
- kunne beherske et bredt spekter av matematiske operasjoner til å løse oppgaver
- kunne løse oppgaver der det inngår ulike parametre og kunne tolke og vurdere løsningene ut fra ulike verdier av parametrene

Generell kompetanse: Studentene skal ha
- en oppøvd evne til logisk tenkning
- et solid fundament av regneferdigheter som gir trygghet ved bruk av matematiske metoder innenfor økonomiske modeller

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Studentene oppfordres til å arbeide selvstendig med ukentlige oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • To stk obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (MRR)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i matematikk

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Bjørnestad,H., Olsson U.H.,Søyland,S., Tolcsiner.F: (2010) Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 8 utg. Kristiansand:Høyskoleforlaget Sydsæter.K, Hammond, P., Seierstad, A.,Strøm,A.: (2008) Further Mathematics for Economic Analysis

 

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU