course-details-portlet

MET420 - Kvantitativ metode og økonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Del 1:
- Kvantitativ forskningsmetode. Forskningsstrategi og design.
- Måling i samfunnsvitenskapen. Validitet og reliabilitet.
- Spørreundersøkelser. Datainnsamling. Utvalgsteknikker.
- Statistiske prinsipper. Sannsynlighetsfordelinger. Estimering og hypotesetesting.
- T-tester, ett og to utvalg. Variansanalyser ANOVA. F-tester. Simultane konfidensintervall. Forutsetninger for testene. Anvendelser med moderne analysewerktøy.
Del 2:
- Klassisk multippel regresjonsmodell.
- "Ordinary Least Squares" OLS. Klassiske forutsetninger.
- Hypotesetesting for regresjonsmodellen: T-tester for regresjonskoeffisientene. F-tester for multiple hypoteser.
- Korrelasjonsanalyser. T-tester for korrelasjonskoeffisienter.
- Brudd på de klassiske forutsetninger. Teori og anvendelser.
- Spesifikasjonsfeil. Valg av variabler. Funksjonell form. Ramsey RESET test for feilspesifisering.
- Ikkelineære regresjonsmodeller. Logaritmiske transformasjoner. Log funksjonell form. Polynomisk funksjonell form. Invers funksjonell form. Bruk av dummyvariabler. Laggede variabler
- Multikollinearitet. Konsekvenser av multikollinearitet. VIF indekser.
- Autokorrelasjon i tidsserier. Konsekvenser av autokorrelasjon ved OLS-regresjon. Korrelogram. Ljung-Box test. Lagrange Multiplier test. Durbin-Watson test. Newey-West standardfeil. "Generalized Least Squares" GLS.
- Heteroskedastisitet. Konsekvenser av heteroskedastisitet. Breusch-Pagan test. White test. Heteroskedastisitets korrigerte standardfeil. "Weighted Least Squares" WLS.
- Logistisk regresjonsmodell.
- Eksplorativ faktoranalyse.

Anvendelser av statistiske metoder innen økonomiske analyser, ved bruk av moderne analyseverktøy.

Valg av analyseverktøy og annen programvare kunngjøres ved semesterstart.

Tar forbehold om endringer.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
- har inngående kunnskap om kvantitativ forskningsmetode innen grunnleggende økonometri.
- har kunnskap om estimering og testing innen multiple regresjonsanalyser, og de klassiske forutsetningene som analysen bygger på. Avvik fra de klassiske forutsetningene drøftes både teoretisk og ved økonomiske eksempler.
- har i tillegg kunnskap innen mye brukte multivariate teknikker som variansanalyser, korrelasjonsanalyser, logistiske regresjonsanalyser og eksplorative faktoranalyser.
- kan tolke resultater av empiriske analyser og trekke konklusjoner på grunnlag av disse, og gjøre kvalifiserte valg mellom ulike modeller.

Ferdigheter
Studenten kan:
- på selvstendig grunnlag gjennomføre relevante statistiske analyser på økonomiske data ved bruk av moderne analyseverktøy.
- tolke resultater av empiriske analyser, og trekke konklusjoner på grunnlag av disse analysene.
- forholde seg kritisk til analyseresultater fra moderne analysevrktøy, og formidle disse faglig.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen kvantitativ metode og økonometri på økonomiske problemstillinger. Dette som et grunnlag for å kunne anvende statistiske metoder og forstå kvantitative forskningsartikler, i forbindelse med masteravhandlingen.
- formidle statistiske resultater på en kritisk måte, og presentere usikkerheten ved ulike statistiske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid, hvor studentene jobber aktivt med anvendelser av statistiske metoder innen økonomiske analyser, ved bruk av moderne analyseverktøy. Øvingene tar utgangspunkt i datasett fra de ulike hovedprofilene. Studentassistenter vil veilede ved øvinger. Kandidatene skal arbeide selvstendig både med obligatoriske og frivillige øvinger underveis i kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus. Formelsamling utlevert ved eksamen.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (MRR)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumlitteratur kunngjøres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU