MET420 - Kvantitativ metode og økonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

- Kvantitativ forskningsmetode. Forskningsprosessen.
Valg av forskningsstrategi og design.
Måling i samfunnsvitenskapen. Sammensatte mål: skalaer og indekser. Validitet og reliabilitet for sammensatte mål.
Spørreundersøkelser. Datainnsamling. Utvalgsteknikker.
- Statistiske prinsipper. Sannsynlighetsfordelinger, estimering og grunnleggende ideer for hypotesetesting. T-tester.
Målemodeller for to uavhengige utvalg og for parvise utvalg.
- Variansanalyse. ANOVA tabeller med F-tester. Simultane konfidensintervall. Diskusjon av forutsetninger og anvendelser med SPSS.
- Multippel lineær regresjonsmodell.
- Minste kvadraters metode, OLS. Gauss Markovs teorem. Klassiske forutsetninger for OLS. Forklaringsgrader.
- Hypotesetesting for regresjonsmodellen: T-tester for regresjonskoeffisientene. F-tester for multiple hypoteser. Modellvalg. Anvendelser SPSS.
- Korrelasjonsanalyse, og t-tester for korrelasjonskoeffisienter.
- Brudd på de klassiske forutsetninger for estimering med OLS. Teori og anvendelser med SPSS.
- Spesifikasjonsfeil. Valg av uavhengige variabler og funksjonell form. Ramsey RESET test.
- Alternative ikke lineær regresjonsmodeller. Logaritmiske transformasjoner. Lag operatoren. Bruk av dummy variabler.
- Multikollinearitet. VIF indekser.
- Autokorrelasjon i tidsrekkedata. Durbin Watson test. GLS. Dynamiske modeller.
- Heteroskedastisitet i tverrsnittsdata. White test. WLS.
- Estimering, tolkning og testing av logistiske regresjonsmodeller. Anvendelser med SPSS.
- Gjennomføring og tolkning av eksplorativ faktoranalyse. Anvendelser med SPSS.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
- har inngående kunnskap om kvantitativ forskningsmetode innen grunnleggende økonometri.
- har kunnskap om estimering og testing innen multippel regresjonsanalyse, og de klassiske forutsetningene som analysen bygger på. Avvik fra de klassiske forutsetningene drøftes både teoretisk og ved økonomiske eksempler.
- har i tillegg kunnskap innen mye brukte multivariate teknikker som variansanalyse, korrelasjonsanalyse, logistisk regresjonsanalyse og eksplorativ faktoranalyse.
- kan tolke resultater av empiriske analyser og trekke konklusjoner på grunnlag av disse analysene, og gjøre kvalifiserte valg mellom ulike modeller.

Ferdigheter
Studenten kan:
- på selvstendig grunnlag gjennomføre relevante statistiske analyser på økonomiske data ved bruk av programvaren SPSS.
- foreta ulike transformasjoner av variabler i SPSS.
- tolke resultater av empiriske analyser, og trekke konklusjoner på grunnlag av disse analysene.
- forholde seg kritisk til analyseresultater fra SPSS, og formidle disse faglig.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen kvantitativ metode og økonometri på økonomiske problemstillinger. Dette som et grunnlag for å kunne anvende statistiske metoder og forstå kvantitative forskningsartikler, i forbindelse med masteravhandlingen.
- formidle statistiske resultater på en kritisk måte, og presentere usikkerheten ved ulike statistiske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Øvinger med utgangspunkt i datasett fra de ulike hovedprofilene. Studentassistenter vil veilede ved øvinger. Det forutsettes stor aktivitet fra kandidatene, som skal arbeide med både obligatoriske og frivillige øvinger underveis i kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen. Formelsamling utlevert ved eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studetner som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

 

Pensumlitteratur kunngjøres ved semesterstart:

Pensumlitteratur:

Studenmund, A. H. (2017) Using Econometrics. A practical guide (7th ed.) Pearson.  

Ringdal, Kristen (2013) Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen, Fagbokforlaget. Kap 4-9, 15.

Hammervold, Randi (2012) En kort innføring i bruk av SPSS. Anvendelser innen multivariat statistikk. Fagbokforlaget.

Med forbehold om endringer.

Støttelitteratur

Christopher Dougherty (2016): Introduction to Econometrics. Fifth Edition. Oxford University Press.

Stock, J. H. Watson M. W. (2015) Introduction to econometrics. Updated third edition. Pearson education, inc.

Wooldridge J M (2013) Introductory Econometrics: a modern approach. 5. ed. International edition. Mason, Ohio, Thomson.

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.