MET1002 - Statistikk - grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk. Det legges spesielt vekt på å vise anvendelse av statistiske metoder innen fagområdet økonomi. Ved oppgaveregning vil studentene få innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder.

Emnets temaer
Beskrivende statistikk.
Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger.
Sannsynlighetsregning og kombinatorikk.
Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter.
Diskrete tilfeldige variabler. Forventning og varians.
Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordelingen.
Kontinuerlige tilfeldig variabler.
Normalfordelingen. Tilnærmingen til normalfordelingen.
Flere tilfeldige variabler.
Simultan sannsynlighetsfordeling.
En funksjon av tilfeldige variabler.
Beregning av forventning, varians og kovarians.
Estimering.
Punktestimering. Egenskaper til estimatorer.
Intervallestimering.
Vurdering av utvalgsstørrelsen.
Hypotesetesting.
Hypotesetesting i målemodellen (Z-tester og T-tester).
Hypotesetesting ved normaltilnærming.
Styrkefunksjoner. Styrkekrav og utvalgsstørrelsen.
Tosidige/ensidige tester.
Kjikvadrattester.
Korrelasjon og regresjon.
Både beskrivende statistikk, sannsynlighetsfordelinger, hypotesetesting, korrelasjon og regresjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Emnet skal gi studenten kjennskap til grunnleggende sannsynlighetsregning og statistisk analyse.

Ferdigheter
Studenten skal være i stand til å utføre oppgaver i sannsynlighetsregning og til å forstå og utføre flere enkle typer av statistiske tester og oppgaver knyttet til analysen av enkle regresjonsmodeller.

Generell kompetanse
Studenten skal ha grunnleggende forståelse av sannsynlighetsbegrepet og sannsynlighetsregning. Studenten skal også ha kjennskap til de generelle prinsippene for utførelse av statistiske tester og enkel regresjonsanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Studentassistenter vil veilede i øvingstimene. Det blir gjennomført 11-12 øvinger og all veiledning og tilbakemelding for hver av disse øvingene gis kun den uken øvingen er satt opp. Gjennomføring av kurset forutsetter derfor jevn arbeidsinnsats, dvs. at hver øving må utføres i oppsatt uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Hjelpemidler på eksamen: Formelsamling og godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav (se Supplerende opplysninger)

Kursmateriell

Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk. / Per Chr. Hagen. - 7. utg. - Cappelen akademisk forlag, 2014.

Anbefalt støttelitteratur: 

Statistikk - for universiteter og høgskoler / Gunnar G. Løvås. - 3. utg. -  Universitetsforlaget, 2013.

Statistikk for økonomifag / Jan Ubøe. - 4. utg. - Gyldendal norsk forlag, 2012

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ME120 6.0 01.01.2005
ME120 6.0 01.01.2005
MET8001 7.5 01.08.2006
TMA4240 7.5 01.08.2017
TMA4245 7.5 01.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.