course-details-portlet

MDV6490 - Masteroppgave i psykisk helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid innen området psykisk helse. Psykisk helse er et bredt fagområde som omfatter ulike psykiske plager og lidelse. Fagområdet omfatter flere brukergrupper og i et livsløpsperspektiv. Brukernes utfordringer og ressurser, hverdagsliv og relasjoner sees i sammenheng med helsetjenestene og samfunnet. Studenten skal velge tema og problemstilling for masteroppgaven som er relevant for dette fagområdet.

Masteroppgaven skal leveres som et individuelt skriftlig arbeid. Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Disse retningslinjene skal følges. Dersom masteroppgaven utformes som en artikkel skal artikkelen følges av en utdypende tekst («kappe») på inntil 7000 ord.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha
- avansert kunnskap om vitenskapsteori, metodologiske retninger, forskningsdesign og forskningsetikk, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevante for psykisk helse.
- inngående kunnskap om og oversikt over forskningsstatus på eget fordypningsområde.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- innhente vitenskapelig holdbar kunnskap og formidle denne i en troverdig form.

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
- kunne planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig vitenskapelig arbeid innen området psykisk helse.

Læringsformer og aktiviteter

Omfang: Emnet går over fire semester.

Læringsformer: Seminarer, veiledning og egenstudier. Omfanget av veiledningen skal være inntil 45 timer.

Studieform: Arbeidet med masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veileder og i seminarer. Arbeidet med masteroppgaven starter semester 5 (høst).

Studenten skal levere inn en skisse på inntil 3 sider med foreløpig tema og problemstilling for masteroppgaven i semester 5. Ferdig prosjektbeskrivelse skal leveres inn innen gjeldende frister og godkjennes av studieprogramleder før arbeidet med masteroppgaven tar til. Studenten skal presentere eget masterprosjekt i seminarer.

Mer om vurdering

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. mai.

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen.

Muntlig eksamen innebærer at studenten presenterer sin masteroppgave i en muntlig presentasjon på 20-30 minutter. Presentasjonen er åpen for alle. Deretter gjennomføres en muntlig eksaminering hvor masterstudenten og sensorene er tilstede. Denne varer i omkring 40 minutter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til master i psykisk helse (MPHLS). Alle emner som inngår i master i psykisk helse (til sammen 75 studiepoeng) må være bestått før masteroppgaven leveres inn. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av fagenheten ved den studieretningen studenten tilhører.

Kursmateriell

Pensum består i hovedsak av selvvalgt litteratur innenfor temaet for studentens masteroppgave. Generell litteratur om arbeid med masteroppgave publiseres i læringsplattformen Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 03.11.2020

Innlevering 15.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 15.04.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU