course-details-portlet

MDV6490 - Masteroppgave i psykisk helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Studenten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid innen området psykisk helse. Psykisk helse er et bredt fagområde som omfatter ulike psykiske plager og lidelser. Fagområdet omfatter flere brukergrupper og i et livsløpsperspektiv. Brukernes utfordringer og ressurser, hverdagsliv og relasjoner sees i sammenheng med helsetjenestene og samfunnet. Studenten skal velge tema og problemstilling for masteroppgaven som er relevant for dette fagområdet. Masteroppgaven skal leveres som et individuelt skriftlig arbeid. Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Disse retningslinjene skal følges. Dersom masteroppgaven utformes som en artikkel skal artikkelen følges av en utdypende tekst («kappe») på inntil 7000 ord.

Læringsutbytte

Kunnskap Etter å ha fullført og bestått emne MDV6490 skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område som er relevant for psykisk helse
 • ha avansert kunnskap om og oversikt over forskningsstatus på eget fordypningsområde
 • ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

Ferdigheter Etter å ha fullført og bestått emne MDV6490 skal studenten kunne:

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset, forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor valgt tema
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse Etter å ha fullført og bestått emne MDV6490 skal studenten kunne:

 • analysere relevant fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet psykisk helse
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

Læringsformer og aktiviteter

Omfang: Emnet går over fire semester. Læringsformer: Seminarer, veiledning og egenstudier. Det gis tilbud om inntil 45 timer med veiledning. Studieform: Arbeidet med masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veileder(e) og i seminarer. Arbeidet med masteroppgaven starter semester 5 (høst). Studenten skal levere inn en skisse på inntil 3 sider med foreløpig tema og problemstilling for masteroppgaven i semester 5. Ferdig prosjektbeskrivelse skal leveres innen gjeldende frister og godkjennes av studieprogramleder før arbeidet med masteroppgaven tar til. Studenten skal presentere eget masterprosjekt i obligatorisk masterseminar.

MDV6490 har 6 masterseminar hvorav 1. og 6.seminar er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar 1
 • Seminar 6

Mer om vurdering

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. mai. Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen. Muntlig eksamen innebærer at studenten presenterer sin masteroppgave i en muntlig presentasjon på 20-30 minutter. Presentasjonen er åpen for alle. Deretter gjennomføres en muntlig eksaminering hvor masterstudenten og sensorene er tilstede. Denne varer i omkring 40 minutter.

Deltakelse på obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Obligatorisk aktivitet , seminar 1 er gyldig i 5 semester, seminar 6 er gyldig i 2 semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til master i psykisk helse (MPHLS). Alle emner som inngår i master i psykisk helse (til sammen 75 studiepoeng) må være bestått før masteroppgaven leveres inn.

Kursmateriell

Pensum består i hovedsak av selvvalgt litteratur innenfor temaet for studentens masteroppgave. Generell litteratur om arbeid med masteroppgave publiseres i læringsplattformen Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 4
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
15.11.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU