course-details-portlet

MBV3004 - Kritiske perspektiver på barnevernets beslutninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Ulike muligheter, utfordringer og dilemmaer er knyttet til rollen som beslutningstaker i det kommunale barnevernet. Innenfor barnevernets førstelinje foretas de mest komplekse og inngripende beslutningene i velferdsstaten, ofte beslutninger som kan ha store konsekvenser for utsatte barn og familier.

Barnevernets mandat, rammevilkår, politiske føringer og ulike kunnskapsperspektiver innvirker på det praktiske barnevernsarbeidet. Emnet setter søkelys på hvordan beslutningstakeren kan fatte gode beslutninger gjennom utvikling av kompetanse i å navigere i et etisk krevende beslutningslandskap.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • avanserte beslutningsteoretiske perspektiver i barnevernet
 • kompleksitet knyttet til ulike typer beslutninger og beslutningskontekster
 • evaluering av barnevernets intervensjoner

Ferdigheter:

 • kan identifisere og kritisk drøfte betydningen av ulike kunnskapsperspektiver innenfor barnevernfeltet, og håndtere faglig og verdimessig usikkerhet i vurderinger av barnets beste
 • kan samarbeide med andre instanser og anvende et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag i meldings-, undersøkelses- og tiltaksarbeidet
 • ­kan analysere forhold som ivaretar og hindrer medvirkning for barn og foreldres som er i kontakt med barnevernet
 • kan legge til rette for beslutningsprosesser som fremmer godt samarbeid med barn, foreldre og barnets nettverk, og som ivaretar hensyn til familiens sosioøkonomiske og kulturelle situasjon
 • kan evaluere virkning av barnevernets intervensjoner for utsatte barn og familier

Generell kompetanse:

 • kan identifisere og drøfte etiske utfordringer som kan oppstå mellom barn, foreldre, barnevern og sivilsamfunn som følge av barnevernets beslutningsmandat og verdigrunnlag
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon i beslutningstaking i barnevernet

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer med gruppearbeid og muntlig presentasjon, forelesninger, digitale kollokviegrupper, selvstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 3 dager

Obligatorisk arbeidskrav i form av skriftlig oppgave må være godkjent for å gå opp til eksamen.

I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (MBV)
Barnevernsarbeid (MBVARB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet i Master i barnevernsarbeid og Master i barnevern ved NTNU. Studenter tatt opp på nærliggende masterprogram kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU