course-details-portlet

MB102019 - Biomarin verdiskaping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter F

Faglig innhold

Emnet gir innføring i biomarin næring. Det blir vektlagt presentasjon av verdikjeder innen fiskeri, høsting og akvakultur. Bærekraftig utnyttelse av marint råstoff.

Ekskursjoner
Gjesteforelesere fra næringsliv

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten:
- har kunnskap om innovasjonsmuligheter innenfor biomarint område.
- har kunnskap om viktige marine restråstoff og ingredienser.
- kjenner til norsk akvakultur, hele verdikjeden
- kjenner til norsk fiskerinæring og har kunnskap om fangstmetoder. - har kunnskap om virkemiddelapparatet for finansiering av FoU.      
Ferdigheter:Studenten:
-kan reflektere over mulig anvendelse av ulike marine råstoff og bestanddeler.
-kjenner til muligheter og utfordringer i ulike deler av næringen.
-har kjennskap til utvalgte bedrifter i den marine verdikjeden.

Kompetanse: Studenten:
-kjenner til aktuell nytenking og innovasjonsprosesser innenfor utvalgte marine områder.
-kjenner til aktuelle forskningsinstitusjoner og marine klynger.
-har oversikt over verdiskaping i ulike deler av den biomarine næringen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (30 timer)
Gjesteforelesninger fra næringsliv/forskningsmiljø (4-6 timer)
Ekskursjoner til ulike bedrifter (4 stk)
Gruppearbeid med skriftlig rapport og muntlig presentasjon

Det forventes at studenter bruker 120 timer til egeninnsats

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapporter

Mer om vurdering

Muntlig eksamen med 20 min forberedelsestid.
Studentene utfordres i å sette seg inn i ulike tema i forkant av ekskursjoner og gjesteforelesninger.
Det skal leveres inn rapporter.

Forkrav for å fremstille seg til eksamen, er at innleverte rapporter i mappen er godkjent. Mappen og notater kan medbringes til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Kursmateriell

- Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord – En vurdering av muligheter for økt sjømatproduksjon i Norge. HI-rapport-Nr 23 2018. Ole Torrissen, Birgitta Nordberg, Kiron Viswanath, Tore Strohmeier, Øyvind Strand, Lars-Johan Naustvoll og Terje Svåsand. 84s.
- Analyse marint restråstoff, 2016. Sintef-rapport 095, 2017. Roger Richardsen, Ragnar Nystøyl, Gunn Strandheim, Anders Marthinussen. 53s.
- Verdiskaping basert på produktive hav i 2050. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Ulf Karl A. Almås og Ulf Winter.
Rapporter og artikler
Utdrag fra bøker
Powerpoint fra forelesningene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB203312 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioteknologi/Havbruk
  • Havbruk
  • Arbeidsliv, historie og samfunn
  • Biologi
  • Marine fag
  • Naturmiljøkunnskap
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig eksamen gjennomføres over dagene 2., 3. og 4. desember. Digital muntlig eksamen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU