course-details-portlet

MATV2002 - Statistikk og sensoriske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- Grunnleggende begreper og størrelser: populasjon og utvalg, gjennomsnitt, median, varians, standardavvik - Grafiske framstillinger og presentasjon av statistiske data - Sannsynlighetsregning: mengdelære, betinget sannsynlighet, uavhengighet og kombinatorikk - Stokastiske modeller: notasjon, beregning av sannsynlighet, forventningsverdi og varians i diskrete og kontinuerlige modeller - Sannsynlighetsfordelinger: teori og praktisk bruk av binomisk og hypergeometrisk modell, Poissonfordelingen, normalfordelingen og sentralgrenseteoremet - Statistiske metoder: bestemmelse av punktestimatorer og konfidensintervall og gjennomføring av hypotesetest med p-verdier i kjente modeller - Sammenligning av grupper med t-test med formler og på PC - Gjennomføring av Kji-kvadrattest og variansanalyse på PC - Analyse av sammenheng med korrelasjon og lineær regresjon - Det sensoriske sanseapparatet - Sensorikk som analysemetode (fra planlegging til endelig resultat) - Sensoriske bedømmelsesmetoder med vekt på forskjellsmetodene

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne er det forventet at kandidaten har hatt følgende læringsutbytte mht.:

KUNNSKAP: Kandidaten har kjennskap til grunnleggende begreper og teori innenfor sannsynlighetsregning og statistisk inferens (K1). Kandidaten kan beregne statistiske mål for utvalgsdata og framstille resultater i tabeller og med grafikk (K2). Kandidaten kan anvende lineær regresjon og vurdere resultatene av regresjonsanalysen (K3). Kandidaten kan redegjøre for vanlige sannsynlighetsmodeller og beregne sannsynlighet for hendelser (K4). Kandidaten kan beregne konfidensintervaller og utføre hypotesetester på grunnlag av innsamlede data (K5). Kandidaten kan beskrive sanseapparatet som et sensorisk instrument og vite hva man må legge vekt på som dommer og panelleder ved gjennomføring av en sensorisk analyse (K6). Kandidaten har kunnskap om hvilke sensoriske problemstillinger som kan løses ved hjelp av forskjellstestene: partest, triangeltest og rangeringstest (K7). Kandidaten kan beskrive praktisk gjennomføring og resultatbehandling for forskjellstestene: partest, triangeltest og rangeringstest (K8).

FERDIGHETER: Kandidaten kan tolke resultater av undersøkelser gjengitt med konfidensintervall og p-verdier fra hypotesetest (F1). Kandidaten kan bruke dataprogrammer for statistiske beregninger og analyser (F2). Kandidaten kan delta som dommer i et semitrent sensorisk panel (F3).

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten har basiskunnskap til å planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid som innebærer sensorisk analyse der også statistisk forståelse er vesentlig (G1).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 t), veileda teoriøvinger (34 t), obligatoriske laboratorieøvelser med etterarbeid (6 t) og selvstudium (105 t).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske regneøvinger
  • Obligatoriske laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Antall obligatoriske skriftlige øvinger er 5, antall obligatoriske labøvelser er 3, både øvinger og lab må være godkjent i sin helhet for å få adgang til eksamen. Øvingene leveres skriftlig gruppevis. Formelhefte og sensoriske tabellverk er vedlagt eksamenssettet. Hvis obligatoriske arbeidskrav er bestått, må ikke kandidaten gjennomføre skriftlige øvinger eller lab på nytt ved ny/utsatt eksamen.

Ny/utsatt eksamen: August

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet, kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Statistikk for universiteter og høgskoler, Gunnar G. Løvås

Utlevert materiell (Blackboard) i sensorikk-delen av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT2004 5.0 HØST 2020
TMAT1012 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
  • Realfag
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU