course-details-portlet

MATV2002 - Statistikk og sensoriske metoder

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

- Grunnleggende begreper og størrelser: populasjon og utvalg,
gjennomsnitt, median, varians, standardavvik
- Grafiske framstillinger og presentasjon av statistiske data
- Sannsynlighetsregning: mengdelære, betinget sannsynlighet,
uavhengighet og kombinatorikk
- Stokastiske modeller: notasjon, beregning av sannsynlighet,
forventningsverdi og varians i diskrete og kontinuerlige
modeller
- Sannsynlighetsfordelinger: teori og praktisk bruk av binomisk
og hypergeometrisk modell, Poissonfordelingen,
normalfordelingen og sentralgrenseteoremet
- Statistiske metoder: bestemmelse av punktestimatorer og
konfidensintervall og gjennomføring av hypotesetest med p-verdier
i kjente modeller
- Sammenligning av grupper med t-test med formler og på PC
- Gjennomføring av Kji-kvadrattest og variansanalyse på PC
- Analyse av sammenheng med korrelasjon og lineær regresjon
- Det sensoriske sanseapparatet
- Sensorikk som analysemetode (fra planlegging til endelig resultat)
- Sensoriske bedømmelsesmetoder med vekt på forskjellsmetodene

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne er det forventet at kandidaten har hatt følgende læringsutbytte mht.:
KUNNSKAP:
Kandidaten har kjennskap til grunnleggende begreper og teori innenfor sannsynlighetsregning og statistisk inferens (K1).
Kandidaten kan beregne statistiske mål for utvalgsdata og framstille resultater i tabeller og med grafikk (K2).
Kandidaten kan anvende lineær regresjon og vurdere resultatene av regresjonsanalysen (K3).
Kandidaten kan redegjøre for vanlige sannsynlighetsmodeller og beregne sannsynlighet for hendelser (K4).
Kandidaten kan beregne konfidensintervaller og utføre hypotesetester på grunnlag av innsamlede data (K5).
Kandidaten kan beskrive sanseapparatet som et sensorisk instrument og vite hva man må legge vekt på som dommer og panelleder ved gjennomføring av en sensorisk analyse (K6).
Kandidaten har kunnskap om hvilke sensoriske problemstillinger som kan løses ved hjelp av forskjellstestene: partest, triangeltest og rangeringstest (K7).
Kandidaten kan beskrive praktisk gjennomføring og resultatbehandling for forskjellstestene: partest, triangeltest og rangeringstest (K8).
FERDIGHETER:
Kandidaten kan tolke resultater av undersøkelser gjengitt med konfidensintervall og p-verdier fra hypotesetest (F1).
Kandidaten kan bruke dataprogrammer for statistiske beregninger og analyser (F2).
Kandidaten kan delta som dommer i et semitrent sensorisk panel (F3).
GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten har basiskunnskap til å planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid som innebærer sensorisk analyse der også statistisk forståelse er vesentlig (G1).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 t), veileda teoriøvinger (34 t), obligatoriske laboratorieøvelser med etterarbeid (6 t) og selvstudium (105 t).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske regneøvinger
  • Obligatoriske laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Antall obligatoriske skriftlige øvinger er 5, antall obligatoriske labøvelser er 3, både øvinger og lab må være godkjent i sin helhet for å få adgang til eksamen.
Øvingene leveres skriftlig gruppevis.
Formelhefte og sensoriske tabellverk er vedlagt eksamenssettet.

Hvis obligatoriske arbeidskrav er bestått, må ikke kandidaten gjennomføre skriftlige øvinger eller lab på nytt ved ny/utsatt eksamen.
Ny/utsatt eksamen: August


Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet, kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Statistikk for universiteter og høgskoler, Gunnar G. Løvås
Sensorisk Studiegruppe (2015) Sensorikk: Måling med menneskelige sanser, 3. utg. Kopinor Pensum AS ISBN 9788213030762

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT2004 5.0 01.09.2020
TMAT1012 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
  • Realfag
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU