course-details-portlet

MATV1007 - Mikrobiologi og bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Cellebiologi: morfologi, størrelse, cytoplasmamembran, cellevegg, overflatestrukturer, indre strukturer, bevegelse - Mikroorganismer: bakterier, sopp og virus - Metabolisme, næringskrav, kulturmedier - Mikrobiell vekst: celledeling, populasjonsvekst, måling av vekst, miljøfaktorer, grunnleggende teknikker for å dyrke mikroorganismer - Kontroll av mikrobiell vekst: fysisk og kjemisk kontroll - Mikrobiell taksonomi med beskrivelse av utvalgte grupper av mikroorganismer - Mikroorganismers rolle i naturens kretsløp og deres industrielle anvendelse- Bioteknologi: Rekombinant DNA-teknologi (enzymer, vektorer, CRISPR), PCR, DNA-sekvensering, DNA-analyser (elektroforese, hybridisering, inkl. DNA fingerprinting), mikromatriser, mutasjoner og genregulering - Etikk: Konsekvenser av bruk/valg av bioteknologiske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap: K1 Kandidaten har kjennskap til mikrobiell taksonomi og kan beskrive generelle egenskaper til utvalgte mikroorganismer, K2 Kandidaten har bred kunnskap om oppbygning av virus, prokaryote og eukaryote celler og kan forklare funksjonen til de viktigste cellekomponentene, K3 Kandidaten har kjennskap til mikrobiell metabolisme og næringskrav, K4 Kandidaten har bred kunnskap om mikrobiell vekst og hvordan mikrobiell vekst kan måles og kontrolleres, K5 Kandidaten kjenner til mikroorganismers rolle i kretsløpene i naturen, K6 Kandidaten kan beskrive og forklare ulike teknikker og verktøy for redigering, amplifisering og analysering av DNA, K7 Kandidaten kan beskrive ulike typer mutasjoner og konsekvensene av disse, K8 Kandidaten kan beskrive genregulering i bakterieceller ved hjelp av eksempler, K9 Kandidaten skal ha et bevisst forhold til etiske konsekvenser ved bruk av genteknologiske metoder, blant annet til utvikling av genmodifiserte organismer, kloning og rettsmedisinske analyser

Ferdigheter: F1 Kandidaten har grunnleggende ferdigheter innen sterilteknikk, dyrking og isolering av mikroorganismer, F2 Kandidaten kan isolere og amplifisere DNA fra bakterieceller og videre separere DNA-fragmentene ved hjelp av gelelektroforese

Generell kompetanse: G1 Kandidaten kan vurdere og formidle resultater fra laboratoriearbeid skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60t), selvstudium (80t), obligatoriske laboratorieøvelser (24t) og skriftlige øvinger (30t)

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid
  • Skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 3 praktiske laboratorieøvinger med rapporter og 5 av 6 teoretiske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Ny/utsatt eksamen: August. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi (ÅMEDBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi (NTNU, Trondheim) eller årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi (NTNU, Trondheim). Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Informasjon gis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MATV1008 7.5 HØST 2020
BTA1001 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU