course-details-portlet

MASA2332 - Oljehydraulikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av hydraulisk effektoverføring (oljehydraulikk), slik at studenten kan utføre design og analyser på enkle systemer. Emnet omfatter: hydraulisk energiomforming og overføring, hydrostatikk, hydrodynamikk, energiligning, impulsligning, tap i systemer med rør, ventiler/komponenter og trange passasjer.
Egenskaper til komponenter som inngår i hydrauliske systemer: Motorer, pumper, sylindere, styreventiler, tank, kjølere osv.
Styringstekniske grunnprinsipper: Instrumenteringsteknikk. Logiske styringer, Regulatorer. Systemtekniske prinsipper. Grensesnitt og interaksjon. Modellering og simulering.
Emnet skal også gi grunnleggende kjennskap til ulike hydrauliske medier, egenskaper og miljøfaktorer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter endt kurs skal studenten
- ha grunnleggende kjennskap til hydrauliske systemers' egenskaper og anvendelser
- ha kjennskap til relevant fagterminologi
- ha grunnleggende kunnskap om prinsipiell oppbygging og funksjon av oljehydrauliske systemer.
- ha kunnskap om utforming av systemer basert på ovenstående.
- ha kunnskap om komponenter som inngår i slike systemer.
- ha kunnskap om miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser ved feilaktig bruk av hydrauliske systemer.
- kjenne til regelverk som omhandler enkel dimensjonering basert på standardiserte prosedyrer/regelverk.

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studenten kunne
- planlegge og gjennomføre dimensjonering og formgiving av enkle hydrauliske systemer og komponenter.
- finne frem til og anvende nødvendig regelverk som omhandler dimensjonering og konstruksjon av enkle hydrauliske og pneumatiske systemer.
- gjennomføre overslagsberegninger og dimensjonering på hydrauliske/pneumatiske komponenter basert på ytelse og virkningsgrad.
- kunne designe enkle oljehydrauliske systemer.
- kunne lage enkle simuleringsmodeller og simulere oppførsel til enkle hydrauliske systemer.
- kunne utforme skjemategninger (manuelt/digitalt) for hydrauliske/pneumatiske systemer iht. internasjonale standarder (ISO).

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal studenten kunne
- delta i planlegging og gjennomføring av prosjekter det oljehydrauliske systemer inngår
- kan ved hjelp av standarder og relevant regelverk dokumentere og formidle skriftlig tekniske rapporter som omhandler dimensjoneringen og effekten av slike systemer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

4 timer skriftlig skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU