course-details-portlet

MASA2332 - Hydrauliske energisystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av hydraulisk effektoverføring (oljehydraulikk), slik at studenten kan utføre design og analyser på enkle systemer. Emnet omfatter: hydraulisk energiomforming og overføring, hydrostatikk, hydrodynamikk, energiligning, impulsligning, tap i systemer med rør, ventiler/komponenter og trange passasjer. Egenskaper til komponenter som inngår i hydrauliske systemer: Motorer, pumper, sylindere, styreventiler, tank, kjølere osv. Styringstekniske grunnprinsipper: Instrumenteringsteknikk. Logiske styringer, Regulatorer. Systemtekniske prinsipper. Grensesnitt og interaksjon. Modellering og simulering. Emnet skal også gi grunnleggende kjennskap til ulike hydrauliske medier, egenskaper og miljøfaktorer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter endt kurs skal studenten - ha grunnleggende kjennskap til hydrauliske systemers' egenskaper og anvendelser - ha kjennskap til relevant fagterminologi samt bruk av digitale designverktøy - ha grunnleggende kunnskap om prinsipiell oppbygging og funksjon av hydrauliske systemer. - ha kunnskap om utforming av systemer basert på ovenstående. - ha kunnskap om komponenter som inngår i slike systemer. - ha kunnskap om miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser ved feilaktig bruk av hydrauliske systemer. - kjenne til regelverk som omhandler enkel dimensjonering basert på standardiserte prosedyrer/regelverk

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studenten kunne - planlegge og gjennomføre dimensjonering og formgiving av enkle hydrauliske systemer og komponenter. - finne frem til og anvende nødvendig regelverk som omhandler dimensjonering og konstruksjon av enkle hydrauliske og pneumatiske systemer. - gjennomføre overslagsberegninger og dimensjonering på hydrauliske/pneumatiske komponenter basert på ytelse og virkningsgrad. - kunne designe enkle oljehydrauliske systemer. - kunne lage enkle simuleringsmodeller og simulere oppførsel til enkle hydrauliske systemer. - kunne utforme skjemategninger (manuelt/digitalt) for hydrauliske/pneumatiske systemer iht. internasjonale standarder (ISO).

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal studenten kunne - delta i planlegging og gjennomføring av prosjekter det oljehydrauliske systemer inngår - kan ved hjelp av standarder og relevant regelverk dokumentere og formidle skriftlig tekniske rapporter som omhandler dimensjoneringen og effekten av slike systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt og laboratorieoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

4 timer skriftlig skoleeksamen.

Hjelpemidler til skriftlig skoleeksamen: Formelsamling og kalkulator.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen som arrangeres innenfor ordinær eksamensperiode i vårsemester.

Kursmateriell

Innføring i oljehydraulikk - Knut Brautaset (tilgjengelig digitalt på bibliotek)

Diverse kopier av artikler og notater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 06.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G325 Gnisten/Fagskolen 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU