course-details-portlet

MASA2042 - Energioverføring og styring av maskinerisystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet inneholder energi og energiomforming innenfor sammensatte energisystemer som består av: - Mekanisk effektoverføring (roterende og lineær bevegelse). - Hydraulisk og pneumatisk effektoverføring (oljehydraulikk). - Elektrisk effektoverføring (likestrøm og vekselstrøm).

Emnet omhandler først og fremst ulike energiformer og sammenhenger mellom disse; potensiell og kinetisk energi, samt omformingen av disse energiformene. Systemtekniske prinsipper: Sammensatte systemer. Grensesnitt og interaksjon.

Modellering og simulering av dynamiske systemer. Mekaniske energi og effektoverføring både lineært og roterende, samt overføring til hydraulisk og elektrisk energi og lagring av energi i ulike former.

Den hydrauliske delen omhandler også grunnleggende forståelse: hydrostatikk, hydrodynamikk, impuls-satsen, tap i systemer med rør, ventiler/komponenter. Emnet omhandler også styringstekniske grunnprinsipper for å regulere energioverføring: instrumenteringsteknikk, regulatorer og logiske styringer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten

- har grunnleggende kunnskaper om energi, energiomforming og energioverføring.

- har kunnskap om hydraulisk, elektrisk og mekanisk energioverføring.

- har grunnleggende forståelse av sentrale energiomformere, virkningsgrader og tap.

- har grunnleggende kunnskap om styre- og reguleringstekniske systemer.

- har oversikt over de sentrale elementene innen måleteknikk og instrumentering av energisystemer -og maskiner.

Ferdigheter: Kandidaten

- kan utføre analyser av energiflyt i sammensatte energiprosesser - maskiner.

- kan designe enkle energiprosesser med maskiner som omfatter flere ulike energiformer.

- kan vurdere ulike energiformer i forhold til ulike anvendelser.

- kan vurdere, velge og dimensjonere komponenter til sammensatte maskiner.

- kan vurdere/velge ulike styrings og reguleringsløsninger for ulike systemer og maskiner.

Generell kompetanse: Kandidaten

- har god forståelse for riktig og effektiv anvendelse av energi.

- har forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for å utvikle gode systemløsninger.

- ser sammenhenger mellom ulike energiformer og hvordan disse omformes og brukes.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner og arbeid med praksisoppgaver individuelt og praktiske prosjektoppgaver i grupper. Det legges stor vekt på praktiske eksempler og øvingsoppgaver. Prosjektoppgaven gjennomføres i tverrfaglige grupper på 2-4 studenter.

2/3 av øvinger skal være godkjendte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

4 timer skriftlig eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen: Teknisk formelsamling med tabeller og kalkulator.

Ny- og utsatt eksamen: muntlig (varighet ca. 20 min.)

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU