course-details-portlet

MASA2042 - Energioverføring og styring av maskinerisystemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder energi og energiomforming innenfor sammensatte energisystemer som består av:
- Mekanisk effektoverføring (roterende og lineær bevegelse).
- Hydraulisk og pneumatisk effektoverføring (oljehydraulikk).
- Elektrisk effektoverføring (likestrøm og vekselstrøm).
Emnet omhandler først og fremst ulike energiformer og sammenhenger mellom disse; potensiell og kinetisk energi, samt omformingen av disse energiformene. Systemtekniske prinsipper: Sammensatte systemer. Grensesnitt og interaksjon. Modellering og simulering av dynamiske systemer.
Mekaniske energi og effektoverføring både lineært og roterende, samt overføring til hydraulisk og elektrisk energi og lagring av energi i ulike former. Den hydrauliske delen omhandler også grunnleggende forståelse: hydrostatikk, hydrodynamikk, impuls-satsen, tap i systemer med rør, ventiler/komponenter.
Emnet omhandler også styringstekniske grunnprinsipper for å regulere energioverføring: instrumenteringsteknikk, regulatorer og logiske styringer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har grunnleggende kunnskaper om energi, energiomforming og energioverføring.
- har kunnskap om hydraulisk, elektrisk og mekanisk energioverføring.
- har grunnleggende forståelse av sentrale energiomformere, virkningsgrader og tap.
- har grunnleggende kunnskap om styre- og reguleringstekniske systemer.
- har oversikt over de sentrale elementene innen måleteknikk og instrumentering av energisystemer -og maskiner.

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan utføre analyser av energiflyt i sammensatte energiprosesser - maskiner.
- kan designe enkle energiprosesser med maskiner som omfatter flere ulike energiformer.
- kan vurdere ulike energiformer i forhold til ulike anvendelser.
- kan vurdere, velge og dimensjonere komponenter til sammensatte maskiner.
- kan vurdere/velge ulike styrings og reguleringsløsninger for ulike systemer og maskiner.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- har god forståelse for riktig og effektiv anvendelse av energi.
- har forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for å utvikle gode systemløsninger.
- ser sammenhenger mellom ulike energiformer og hvordan disse omformes og brukes.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner og arbeid med øvingsoppgaver individuelt og prosjektoppgaver i grupper. Det legges stor vekt på praktiske eksempler og øvingsoppgaver. Prosjektoppgaven utføres i grupper på 2-3 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 8 Øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Teknisk formelsamling med tabeller og kalkulator.

Utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen med varighet ca.20 minutter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)
Skipsdesign (699YV)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 6
Øvingstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 31.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU