course-details-portlet

KUH1019 - Arkitektur og stilhistorie, 1400 til 2000

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg utviklingen av vestlig arkitektur og byggekunst fra 1400-tallet til vår tid. Fra Italia til USA, fra Paris til Tromsø, tar emnet ikke bare for seg religiøse og verdslige monumentalbygg, men også byplan, interiørstiler og lokal byggeskikk. Studentene skal gjøre seg kjent med bakgrunnen for epokeinndelingen og kunne problematisere denne, ikke minst i et sentrum-periferi-perspektiv. Emnets byvandringer vil, sammen med deler av pensumlitteraturen, belyse Trondheims og Trøndelags arkitektoniske særtrekk. Faghistoriske problemstillinger knyttet til lokale spørsmål som restaureringen av Nidarosdomen vil bli viet oppmerksomhet.

Læringsutbytte

Studenten skal
1. opparbeide innsikt i og kunnskap om arkitekturens internasjonale og nasjonale utvikling, og ha innsikt i sentrale epoker og monumenter.
2. kunne redegjøre for og problematisere epokebegrepet i arkitektur- og stilhistorie.
3. kunne redegjøre for hvordan ulike epoker er blitt vurdert innen arkitekturhistorien gjennom de siste 150 år, og hvordan disse vurderingene har preget både akademiske tekster og praktisk byutviklingsarbeid.

Kunnskaper
Studenten
- har kunnskap om stilutvikling i arkitektur og formgiving fra renessansen til i dag i Europa og Norge
- er orientert om sentrale diskusjoner, teorier, problemstillinger og metoder innenfor arkitekturhistorien
- har kunnskap om fagets utvikling, tradisjoner og plass i det norske samfunnet

Ferdigheter
Studenten kan
- foreta en selvstendig stilkritisk analyse av et monument/byggverk
- reflektere over og drøfte faglige problemstillinger, og begrunne fagbaserte valg
- analysere tekster om arkitektur og byggekunst, og formulere klare vurderinger av disse

Generell kompetanse
Studentene i arkitekturhistorie
- kan anvende relevant fagkunnskap og metoder til utredning og løsning av problemer i relevante jobber og videre studier
- har innsikt i den akademiske sjangerens krav til språk, struktur, presentasjonsform, kildehenvisninger og etikk
- kan formidle faglig innsikt

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av 1) forelesninger felles med KUH1018 2) byvandringer felles med KUH1018, 3) egne seminarer (obligatorisk) og 4) obligatorisk øving med veiledning som må være bestått før sluttvurdering i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på seminar

Mer om vurdering

Sluttvurderingen baseres på en 6 timers skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (BARK)
Kulturminneforvaltning (BKULMI)
Kunsthistorie (BKUH)
Kunsthistorie (ÅKUH)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av studieprogrammene:
Kulturminneforvaltning (BKULMI)
Kunsthistorie (BKUH)
Kunsthistorie (ÅKUH)
Arkeologi (BARK)

Kursmateriell

Pensum: ca. 1500 sider inkl. illustrasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH1018 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 18.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU