course-details-portlet

KLH3207 - Smerte og utmattelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Studentene vil tilegne seg grunnleggende kunnskap om prinsippene for kunnskapsbasert medisin og praksis innen smerte og utmattelse inkludert CFS/ME. Emnet gir en teoretisk kjennskap til disse fagfeltene og vil ha fokus på etikk, kartlegging, undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og rehabilitering samt kliniske problemstillinger knyttet til dette. Undervisningen er til en viss grad problembasert og fokus er gjennomgående på problemstillinger relevant for klinisk praksis. Grunnleggende smertefysiologi samt psykologiske, funksjonelle og sosiale faktorer som er forbundet med ulike forløp av smerte og utmattelsestilstander vektlegges. Studentene får kunnskap om kommunikasjon og mestringsorientert fokus ved både langvarige symptomer og større livsendringer i forbindelse med sammensatte symptomlidelser. Emnet vil gi innsikt i organisatoriske forhold samt inngående kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha bred oversikt over patofysiologiske forhold og andre mekanismer som påvirker smerte og opprettholdelse av smerte og utmattelsestilstander
 • ha inngående forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen smerte og utmattelse
 • ha inngående kunnskap om organisering av helsetjenester for pasienter med smerter og utmattelse

Ferdighetsmål:

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

 • forklare grunnleggende smertefysiologi ved ikke-malign sykdom
 • beskrive ulike ikke-maligne sykdomstilstander med relevans for smerte
 • forklare psykologiske, funksjonelle og sosiale faktorer som er forbundet med ulike forløp av smerte og utmattelse
 • gjøre rede for bruk av kartleggingsverktøy for undersøkelse/diagnostikk, observasjon og evaluering av pasienter med ulike smerte- og utmattelsestilstander
 • gjøre rede for behandling og oppfølging ved ulike smertetilstander og langvarig utmattelse
 • gjøre rede for forutsetninger og regler for god kommunikasjon med pasienter og pårørende, og betydning av tverrfaglig samhandling for pasienter med langvarig smerte og utmattelse
 • beskrive prinsipper for mestringsorienterte tiltak og annen behandling av forskjellige sammensatte symptomer

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan kandidaten:

 • redegjøre for grunnleggende forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen smerte og utmattelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen vil foregå i blokkuker.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid med skriftlig innlevert oppgave.

Obligatorisk skriftlig innlevering kan etter avtale leveres som gruppeoppgave.

Ved gjentak av eksamen må hjemmeeksamen tas på nytt. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semester.

Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte kandidater vil vurderingsformen kunne endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Tilsvarende som ved opptak til masterprogrogrammet i klinisk helsevitenskap (ntnu.no/studier/mklihel). Andre kandidater vurderes individuelt.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres to uker før emnestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3203 3.7 HØST 2023
KLH3205 3.7 HØST 2023
MDV6019 3.7 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
19.12.2023

Innlevering
19.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
03.06.2024


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU