course-details-portlet

IT3402 - Design av grafiske brukergrensesnitt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Emnet består av en praktisk prosjektoppgave som utføres gruppevis. Det legges i prosjektet vekt på praktisk bruk av feltobservasjon, iterativt design/redesign med rask prototyping og brukbarhetstesting med video i instituttets brukbarhetslaboratorium. Gruppevis sluttpresentasjon med bl.a. kjørende prototyp. Sluttpresentasjon og rapport skal vise evne til å nyttiggjøre seg fagets teoretiske basis.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten innsikt i basisteori og aktuelle forskningstemaer knyttet til brukersentrert design, interaksjonsdesign og menneske-maskin interaksjon.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne benytte state-of-the-art metoder innen brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt.

Generelle ferdigheter:
Gjennom prosjektarbeidet skal studenten ha opparbeidet seg erfaring med tverrfaglig samarbeid innen interaksjonsdesign.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid, samt en innledende obligatorisk øving. Gruppekarakter: prosjektrapport som oppsummeres i en sluttpresentasjon. Dersom det er store forskjeller i innsats i en gruppe, vil det kunne gis individuelle karakterer. Prosjektrapporten vil inneholde delleveranser i løpet i semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MIDT)
Datateknologi (MTDT)
Informatics (MSIT)
Informatikk (MIT) - enkelte retninger
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt på MSIT-retningen "Interaksjonsdesign spill- og læringsteknologi", MTDT/MIDT-profilene "Programvareutvikling", "Digital virksomhetsutvikling", eller "Interaksjonsdesign og spillteknologi" og lektorutdanning i realfag (studieretningen for matematikk og informatikk).

Kursmateriell

Bok og kompendium. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT342 7.5
MNFIT342 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU