course-details-portlet

IT3402 - Design av grafiske brukergrensesnitt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Emnet består av en praktisk prosjektoppgave i grensesnittdesign som utføres gruppevis. Det legges i prosjektet vekt på praktisk bruk av feltobservasjon, iterativt design/redesign med prototyping og brukbarhetstesting. Det vil bli undervist relevant teori for de forskjellige fasene i den brukernære designprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten innsikt i basisteori og aktuelle forskningstemaer knyttet til brukersentrert design, interaksjonsdesign og menneske-maskin-interaksjon. Ferdigheter: Studenten skal kunne benytte state-of-the-art metoder innen brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt. Generelle ferdigheter: Gjennom prosjektarbeidet skal studenten ha opparbeidet seg erfaring med samarbeid innen interaksjonsdesign.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid i grupper. Gruppene skal gjennom semesteret vise progresjonen i sitt arbeid gjennom regelmessige muntlige gruppepresentasjoner der de vil få tilbakemeldinger fra faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Det gis gruppekarakter basert på gruppens prosjektrapport. Prosjektrapporten skal dokumentere prosjektarbeidet og vise evne til å nyttiggjøre seg fagets teoretiske basis. Ved større forskjeller i innsats i en gruppe vil det kunne gis individuelle karakterer. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt på MSIT-studieretningene "Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi" og "Programvaresystemer", MTDT/MIDT-studieretningen "Programvaresystemer", samt lektorutdanning i realfag (studieretningen for matematikk og informatikk). Kun studenter på de nevnte studieretningene vil få anledning til å ta emnet, uavhengig av om NTNUs oppmeldingssystem tillater oppmelding. Oppmeldte studenter som ikke tilhører de nevnte studieretningene vil få sin vurderingsmelding slettet.

Kursmateriell

Lærebok og forskningsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT342 7.5
MNFIT342 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A

Innlevering
27.11.2023


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU