Nattergalen – et internasjonalt mentorprogram

Nattergalen – et internasjonalt mentorprogram

Kvinne som snakker med et barn. Foto.

nattergalen

Nattergalen er et internasjonalt mentorprogram der studenter er mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.

For å søke om deltagelse må du være student på bachelor i barnevern eller bachelor i sosialt arbeid ved NTNU. Alle som søker vil bli innkalt til intervju/samtale.

Søknadsfristen er 1. september 2024

Søk om å være mentor 

Barna er mellom 8–12 år og rekrutteres fra barneskoler i Trondheim kommune. Barn og mentor treffes en gang pr. uke i perioden oktober - mai. De kan møtes hjemme hos hverandre, på universitetet eller på ulike fritids- og kulturaktiviteter. Nattergalen arrangerer også felles aktiviteter for alle barn og mentorer som er med i mentorprogrammet.

Målsettingen med Nattergalen

Nattergalen er også navnet på en sky fugl som synger så vakkert når den føler seg trygg. Dette gjenspeiler godt det vi ønsker å oppnå gjennom mentorprogrammet Nattergalen, som er at barna skal:

  • få styrket selvfølelse
  • føle at de mestrer ulike sosiale situasjoner
  • føle seg tryggere både alene og i relasjon til andre.

Nattergalens langsiktige målsetting er tredelt:

  • Å styrke kultursensitiviteten og flerkulturell kompetanse i barnevernet ved å gi studentene bedre kunnskap om og kompetanse på barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres familie.
  • Å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn får bedre ferdigheter i norsk, økt skolemotivasjon, styrket selvfølelse og flere mestringsopplevelser.
  • Å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og får muligheten til å gjennomføre høyere utdanning.

For studenter er Nattergalen en unik mulighet til å få utvidet praksiserfaring i første studieår, og til å bidra til at minoritetsbarn opplever tilhørighet til sitt nye hjemland.

Nattergalen gir studiepoeng

Studenter som deltar i mentorprogrammet kan melde seg opp til eksamen i emnet ISA1005 – Mentorskap i en flerkulturell kontekst – Nattergalen. 7,5 studiepoeng.

The Nightingale Mentoring Network

Nattergalen er etablert i 28 forskjellige byer i Europa og Afrika. NTNU er medlem av The Nightingale Mentoring Network.  

For mer informasjon 

NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, har evaluert mentorordningen Nattergalen to ganger, i 2011 og 2018:

Nattergalen administreres og blir støttet økonomisk av Barne-, ungdoms- familiedirektoratet (Bufdir). Trondheim kommune bidrar økonomisk til ordningen.