Nattergalen – et internasjonalt mentorprogram

Nattergalen – et internasjonalt mentorprogram

Kvinne som snakker med et barn. Foto.

nattergalen

Nattergalen er et internasjonalt mentorprogram der studenter er mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.

For å søke om deltagelse må du være student på bachelor i barnevern eller sosialt arbeid ved NTNU. Alle som søker vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfristen er 1. september 2023 (lenke til søknadsskjema kommer)

Barna er mellom 8–12 år og rekrutteres fra barneskoler i Trondheim kommune. Barn og mentor treffes en gang pr. uke i perioden oktober - mai. De kan møtes hjemme hos hverandre, på universitetet eller på ulike fritids- og kulturaktiviteter. Nattergalen arrangerer også felles aktiviteter for alle barn og mentorer som er med i mentorprogrammet.

Målsettingen med Nattergalen

Nattergalen er også navnet på en sky fugl som synger så vakkert når den føler seg trygg. Dette gjenspeiler godt det vi ønsker å oppnå gjennom mentorprogrammet Nattergalen, som er at barna skal:

  • få styrket selvfølelse
  • føle at de mestrer ulike sosiale situasjoner
  • føle seg tryggere både alene og i relasjon til andre.

Nattergalens langsiktige målsetting er tredelt:

  • Å styrke kultursensitiviteten og flerkulturell kompetanse i barnevernet ved å gi studentene bedre kunnskap om og kompetanse på barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres familie.
  • Å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn får bedre ferdigheter i norsk, økt skolemotivasjon, styrket selvfølelse og flere mestringsopplevelser.
  • Å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og får muligheten til å gjennomføre høyere utdanning.

For studenter er Nattergalen en unik mulighet til å få utvidet praksiserfaring i første studieår, og til å bidra til at minoritetsbarn opplever tilhørighet til sitt nye hjemland.

Nattergalen gir studiepoeng

Studenter som deltar i mentorprogrammet kan melde seg opp til eksamen i emnet ISA1005 – Mentorskap i en flerkulturell kontekst – Nattergalen. 7,5 studiepoeng.

The Nightingale Mentoring Network

Nattergalen er etablert i 28 forskjellige byer i Europa og Afrika. NTNU er medlem av The Nightingale Mentoring Network.  

For mer informasjon 

NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, har evaluert mentorordningen Nattergalen to ganger, i 2011 og 2018:

Nattergalen administreres og blir støttet økonomisk av Barne-, ungdoms- familiedirektoratet (Bufdir). Trondheim kommune bidrar økonomisk til ordningen.