course-details-portlet

IIKG3000 - Introduksjon til informasjonssikkerhet og personvern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Utvikling og drift av systemer er i endring. Yrkesgrupper som tidligere ble ansett som sluttbrukere, kan nå utøve sentrale roller inne utvikling og drift av informasjonssystemer. Moderne ingeniører og forskere forventes å være i besittelse av et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter knyttet til informasjonsteknologi. For eksempel er det ikke uvanlig å utvikle egne webbaserte brukergrensesnitt til en applikasjon, hente informasjons fra eller kontrollere en IoT enhet, integrere løsninger med tredjeparts tjenester og infrastrukturer eller å kjøpe eller selge data. I denne utviklingen blir også brukeren ansvarlig for ta hensyn til både informasjonssikkerhet og personvern i tilstrekkelig grad bygges inn i systemene. Dette kan være utfordrende, noe en rekke rapporterte hendelser i eksempelvis informasjonssystemer, medisinsk utstyr og industrielle kontrollsystemer underbygger.

Målsetningen for dette innføringsemnet er å gi studentene grunnleggende kompetanse innen et utvalg relevante tema innen informasjonssikkerhet og personvern. Målgruppen for emnet er studenter som forventer å få en rolle knyttet til utvikling og drift av informasjonssystemer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen informasjonssikkerhet og personvern
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen informasjonssikkerhet og personvern
 • Kan oppdatere sin kunnskap inne informasjonssikkerhet og personvern
 • Har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsaktivitet innen informasjonssikkerhet og personvern på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til andre fagområder og treffe begrunnede valg
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

 • Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor informasjonssikkerhet og personvern, både med spesialister og til allmennheten
 • Kan følge opp i nytenking og i innovasjonsprosesser med perspektiver knyttet til informasjonssikkerhet og personvern.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid i basisgrupper og egendefinert prosjektarbeid. Det legges opp til at studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sine primærfagområder med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Utover dette utfordres også studentene til å lage digitale presentasjoner og til å gjennomføre medstudentvurderinger av sine medstudenters arbeider. Emnet er basert på digitale samlinger på Blackboard (NTNUs digitale læringsplattform) i tillegg til fysiske samlinger. Deltagerne deles inn i basisgrupper, og det forutsettes deltakelse i sanntid i disse basisgruppene. Prosjektarbeidene gjennomføres enten individuelt eller i selvdefinerte grupper (ikke det samme som basisgruppen), og skal dokumenteres i form av en mappe som belyser et selvvalgte tema innen informasjonssikkerhet og personvern. Læringsaktivitetene inkluderer:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Presentasjoner i plenum
 • Erfaringsutveksling i plenum
 • Skriftlige arbeid.

Dette er et fler-campus emne. Forelesninger og aktiviteter vil bli på alle NTNU campus der det er aktive studenter i emnet, delvis digitalt.

Mer om vurdering

Mappen består av

 • To digitale presentasjoner
 • To medstudentvurderinger
 • Tre skriftlige arbeider (individuelle eller i gruppe)

Hvis mappen evalueres til stryk må faget tas på nytt i sin helhet

Kursmateriell

 • M. Whitman og H. Mattord: Principles of Information Security, CENGAGE, 6. Utgave, 2019
 • Utdelt materiale

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4237 2.5 HØST 2021
IMT4113 2.5 HØST 2021
DCSG1002 5.0 HØST 2021
DCST1002 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100

Innlevering
15.01.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU