course-details-portlet

IFYA1002 - Fysikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Faget består av to hoveddeler, en felles grunnleggende innføring til mekanikk og en modul med elektrisitet og magnetisme.

Grunnleggende mekanikk

 • Målinger, standardenheter og gjeldende siffer.
 • Kinematikk, posisjon, fart, akselerasjon og bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Beskrivelse av bevegelse i 3 dimensjoner, kast- og sirkel-bevegelse.
 • Newtons lover og krefter som vekselvirkning. Snordrag, fjærkrefter og friksjon og luftmotstand.
 • Mekanisk energi og arbeid, konservative og ikke-konservative krefter, energibevaring, arbeid-energi setningen og effekt.
 • Bevegelsesmengde, bevaring av bevegelsesmengde, og rettlinjede støt.
 • Rotasjonskinematikk og rotasjonsdynamikk, bevegelsesligningene for konstant vinkelakselerasjon, sammenheng mellom rotasjon og rettlinjet bevegelse, treghetsmoment, Steiners setning, kraftmoment, rotasjonsdynamikkens grunnlov, arbeid og effekt ved rotasjonsbevegelse.
 • Rullebevegelse.

Elektrisitet og magnetisme

 • Elektrisk ladning (Coulombs lov), elektriske felt og feltlinjer.
 • Elektrisk potensial, elektrisk potensiell energi, og potensialforskjell.
 • Kondensator og kapasitans, kondensatorer som et element i elektriske kretser.
 • Strøm og resistans, elektrisk ledning i metaller, resistivitet og resistans, feltbeskrivelse av Ohms lov, elektrisk energi og effekt.
 • Likestrømskretser, elektromotorisk spenning, motstandere i serie og parallell, Kirchoffs lover, RC-kretser.
 • Magnetiske krefter og magnetiske felt, krefter på ladning som beveger seg i homogene magnetiske felt, magnetiske krefter på rette ledere og kraftmoment på strømsløyfe.
 • Kilder til magnetiske felt, Biot-Savarts lov, magnetisk felt rundt tynne rette ledere, magnetiske krefter mellom to parallelle ledere.
 • Induksjon, Faradays induksjonslov, Lenz` lov, og indusert ems.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • skal kunne demonstrere kjennskap til teorier og begreper i klassisk mekanikk, elektrisitet og magnetisme
 • kan definere og forklare de viktigste begrepene fra grunnleggende klassisk mekanikk, elektrisitet og magnetisme
 • har kjennskap til fysikkens lover og hvordan de kan anvendes til å modellere observerbare fenomen, og ha forståelse for modellenes gyldighetsområde.
 • kjenner til relevante anvendelser innen fysikk.
 • kjenner til hvordan å bruke relevante digitale hjelpemidler.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • fortolke gitte problemstillinger knyttet til klassisk mekanikk, elektrisitet og magnetisme ved å anvende etablerte fysiske modeller og løse med analytiske og numeriske metoder.
 • identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med reelle fysiske størrelser.
 • regne med størrelser og enheter i SI-systemet og behersker omregning mellom enheter.
 • gjennomføre målinger, samt analysere, tolke og dokumentere resultatene.
 • kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen fysikk, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger.
 • har grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid, rapportering og resultatpresentasjon.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • begrunne sine faglige valg og formidle dette til andre ved å benytte seg av grunnleggende fysikk
 • delta aktivt i gruppearbeid og kan kommunisere fysikkfaget både skriftlig og muntlig med andre personer ved hjelp av relevant fagterminologi
 • beskrive fysikkens rolle innen samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnet, samt innsikt i miljømessige og etiske utfordringer i dag og i fremtiden.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid. Forventet arbeidsmengde i emnet er 225 timer. (Forelesninger: ca. 60 timer. Øvinger: ca. 20 timer. Laboratoriearbeid: ca. 20 timer. Selvstudium: ca. 125 timer.)

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske regneøvinger
 • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Digital eksamen. Karakterskala A - F. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

University Physics, OpenStax.

Opplysninger om detaljert pensum og alternativ litteratur gis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFYT1000 5.0 HØST 2023
IFYT1002 7.5 HØST 2023
IFYKJT1000 5.0 HØST 2023
IFYKJT1001 7.5 HØST 2023
IFYKJT1002 7.5 HØST 2023
IFYT1001 7.5 HØST 2023
IFYKJA1000 5.0 HØST 2023
IFYKJA1001 7.5 HØST 2023
IFYA1001 7.5 HØST 2023
IFYKJG1000 5.0 HØST 2023
IFYKJG1001 7.5 HØST 2023
IFYG1001 7.5 HØST 2023
IFYA1000 5.0 HØST 2023
IFYG1000 5.0 HØST 2023
IFYG1002 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 28.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 57
G239/225-Fy Gnisten/Fagskolen 13
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU