course-details-portlet

IDG2342 - Designhistorie og designteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Essay
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer E
Essay 60/100

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i vestens designhistorie, fra den industrielle revolusjonen fram til slutten av 1900-tallet. Det legges vekt på hvordan teknologiske, ideologiske, kulturelle og sosiale aspekter har vært med å forme forståelsen av design som fag og fenomen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten…

 • kan redegjøre for sentrale utviklingslinjer og problemstillinger innen 1800- og 1900-tallets designhistorie
 • har en grunnleggende forståelse for hvordan design som fag og fenomen har vokst fram som ledd i en bredere samfunnsutvikling
 • kan vise til ulike synspunkter på hva som kjennetegner designeres kunnskap og tenkemåte

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan reflektere over designbegrepet, og hvordan design som aktivitet, produkt og meningsbærer er i en kontinuerlig fortolkningsprosess
 • har forbedret skriftlig formuleringsevne i sjangeren akademisk tekst
 • har forbedret evne til lokalisering, innhenting og syntetisering av informasjon
 • har forbedret evne til etterrettelig referanse- og siteringspraksis

Generell kompetanse:

Studenten…

 • har forbedret sine analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon
 • har forbedret sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger supplert med diskusjons- og øvingsoppgaver, workshops og filmfremvisning. Skriving av essay med formativ underveisveiledning.

Mer om vurdering

Både essay og skriftlig eksamen må være bestått for å bestå emnet. Ikke bestått skriftlig eksamen må tas på nytt som utsatt eksamen (høst). Ikke bestått essay må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.Ved frivillig gjentak av emnet for forbedring av karakter må både essay og skriftlig eksamen besvares på nytt

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammene Bachelor i Grafisk Design og Bachelor i Teknologidesign og ledelse

Kursmateriell

Marcus, George H. Introduction to Modern Design: Its History from the Eighteenth Century to the Present. London: Bloomsbury Visual Arts, 2019.

Kompendium (Gjøres tilgjengelig ved oppstart av emnet)

Støttelitteratur:

Adrian Forty. Objects of Desire: Design and Society since 1750. London: Thames & Hudson, 1986

Raizman, David. History of modern design: graphics and products since the industrial revolution. 2. utg. London: Laurence King, 2010

Helvert, Marjanne van (red.). The Responsible Object: A History of Design Ideology for the Future. Amsterdam: Valiz, 2016

Lawson, Bryan. What designers know. Oxford: Architectural Press, 2004

Petroski, Henry. The evolution of useful things. New York: Knopf, 1992

Sparke, Penny. As Long As It’s Pink: The sexul politics of taste. San Francisco: Pandora/Harper Collins, 1995

Wildhagen, Fredrik og Mannila, Leena. Formgitt i Norge. Oslo: Unipub, 2012.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2342 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Essay

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 04.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
S206 Smaragd 43
Vår ORD Essay 60/100

Utlevering
30.05.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU