course-details-portlet

IØ8504 - Teori og metodikk ved systemtilnærminger til bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnets faglige innhold er rettet mot hvordan en i forskning kan ta systemtilnærminger til samfunnets bærekraftutfordringer. Studenten introduseres til teori og metodikk som er relevant i slik forskning, med FNs globale bærekraftmål som utgangspunkt, og hvordan disse kan følges opp ved bruk av kriterier og indikatorer for forbedringstiltak og måloppnåelse. Det legges vekt på hvordan systemtenkning, systemteori og systemanalyse kan benyttes for å forstå årsak-virkning-sammenhenger og hvordan avveininger på tvers av kriterier kan håndteres. Ulike kvalitative og kvantitative metoder i bærekraftrelatert forskning omhandles, samt hvordan disse kan anvendes som støtte til planlegging og beslutninger for økt miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Dette inkluderer metodikk i miljøledelse og industriell økologi-baserte miljøsystemanalyser (herunder materialstrømsanalyse og livsløpsanalyse), etiske perspektiver, samt multi-variable beslutningsstøtteverktøy anvendt på ulike systemnivåer og for ulike kriterier. Fokuset i dette er hvordan man ved ulik metodikk kan oppnå mer helhetlige forbedringer i et systemperspektiv på tvers av bærekraftkriterier.

Emnet vil til en viss grad tilpasse problemstillinger og anvendelsen i forhold til deltagernes forskningsfokus.

Emnet undervises annethvert år, neste gang våren 2021.

Tema 1: FNs globale bærekraftmål, inkl. status og trender
Tema 2: Multidisiplinære, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
Tema 3: Systemteori, systemmetodikk og systemanalyse
Tema 4: Etiske perspektiver
Tema 5: Industriell økologi og miljøsystemanalyse
Tema 6: Miljøledelse på ulike systemnivåer
Tema 7: Sirkulær økonomi
Tema 8: Multivariabel beslutningsanalyse/-verktøy
Tema 9: Sektorvise eksempler; strategi, mål, indikatorer, prestasjon og kritiske faktorer for endring

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal kunne dokumentere god forståelse for viktige dimensjoner og utfordringer ved bærekraft og hvordan FNs globale bærekraftmål kan benyttes som basis for strategier og tiltak for endring. Kandidaten skal kunne redegjøre for hvorfor og hvordan ulike systemtilnærminger og systemteori gir muligheter for bedre forståelse av årsak-virkning-sammenhenger og mer helhetlige forbedringer i samfunn, sektorer og anvendelsesområder, og hvordan dette kan gjøres bruk av i kvalitativ og kvantitativ forskning om bærekraftrelaterte problemstillinger.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne formulere forskningsproblemstillinger knyttet til bruk av systemtilnærminger til bærekraftutfordringer og diskutere hvordan teori og metodikk som er dekket i emnet, kan være til nytte ved analyse av helhetlige strategier og løsninger i retning økt bærekraft og endringer mot dette. Kandidaten skal kunne vise og begrunne hvordan dette kan benyttes i eget forskningsarbeid, der det er hensiktsmessig.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne vurdere hvordan det er hensiktsmessig å anvende multidisiplinære forskningsmetoder ut fra en systemtilnærming til bærekraft, og se hvordan dette kan gi faglige gevinster når det anvendes i tilknytning til eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner, plenumsdiskusjoner. Emnet undervises i fem samlinger (med en sjette valgfri samling).

Obligatorisk oppmøte på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene
  • Muntlige presentasjoner

Mer om vurdering

En oppgave (10-15 sider) vil bli vurdert med bokstavkarakterer (A-F).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende kompetanse. Opptatt på ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IØ8503 2.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Industriell økonomi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU