IØ8504 - Teori og metodikk ved systemtilnærminger til bærekraft

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnets faglige innhold er rettet mot hvordan en i forskning kan ta systemtilnærminger til samfunnets bærekraftutfordringer. Studenten introduseres til teori og metodikk som er relevant i slik forskning, med FNs globale bærekraftmål som utgangspunkt, og hvordan disse kan følges opp ved bruk kriterier og indikatorer for tiltak, forbedringer og måloppnåelse i utvalgte sektorer og anvendelsesområder. Det legges vekt på hvordan systemtenkning, systemteori og systemanalyse kan benyttes for å forstå årsak-virkning-sammenhenger i tid og rom og hvordan håndtere avveininger på tvers av kriterier. Ulike kvalitative og kvantitative metoder i bærekraftrelatert forskning omhandles, som støtte til planlegging og beslutninger for økt miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Dette inkluderer metodikk i miljøledelse og industriell økologi basert miljøsystemanalyse (herunder materialstrømsanalyse og livsløpsanalyse), samt livsløpskostnader og nyttekostnadsanalyse, analyse av økosystemtjenester og arealbruk, multivariabel beslutningsanalyse, samt policyanalyse. Fokuset i dette er hvordan man ved ulik metodikk kan forholde seg til systemperspektiv med sikte på å oppnå mer helhetlige forbedringer på tvers av kriterier og skala i tid og rom.

Emnet vil til en viss grad tilpasse problemstillinger og anvendelsen i forhold til deltagernes forskningsfokus.

Emnet undervises annethvert år, neste gang våren 2019.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal kunne dokumentere god forståelse for viktige dimensjoner og utfordringer ved bærekraft og hvordan FNs globale bærekraftmål kan benyttes som basis for strategier og tiltak for endring. Kandidaten skal kunne redegjøre for hvorfor og hvordan ulike systemtilnærminger og systemteori tilbyr muligheter for bedre forståelse av årsak-virkning-sammenhenger og mer helhetlige forbedringer i samfunn, sektorer og anvendelsesområder, og hvordan dette kan gjøres bruk av i kvalitativ og kvantitativ forskning om bærekraftrelaterte problemstillinger.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne formulere forskningsproblemstillinger knyttet til bruk av systemtilnærminger til bærekraftutfordringer og diskutere hvordan teori og metodikk som er dekket i emnet, kan være til nytte ved analyse av helhetlige strategier og løsninger i retning økt bærekraft og endringsprosesser mot dette. Kandidaten skal kunne vise og begrunne hvordan dette kan benyttes i eget forskningsarbeid, der det er hensiktsmessig.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne vurdere hvordan det er hensiktsmessig å anvende multidisiplinære og forskningsmetoder ut fra en systemtilnærming til bærekraft, og se hvordan dette kan gi faglige gevinster når det anvendes i tilknytning til eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning i seminarform, samt veiledning. Det tas sikte på halvdags-/ heldagssamlinger som dekker ett eller flere av temaene nedenfor.

Obligatorisk aktivitet: Deltagelse på samlingene, muntlige presentasjoner.

Tema 1: FNs globale bærekraftmål, inkl. status og trender
Tema 2: Systemteori, systemmetodikk og systemanalyse
Tema 3: Multidisiplinære, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
Tema 4: Miljøledelse i privat og offentlig virksomhet
Tema 5: Industriell økologi miljøsystemanalyse
Tema 6: Livsløpskostnadsanalyse og nyttekostnadsanalyse
Tema 7: Analyse av økosystemtjenester og arealbruk
Tema 8: Multivariabel beslutningsanalyse
Tema 9: Policyanalyse
Tema 10: Sektorvise eksempler – strategi, mål, indikatorer, prestasjon og kritiske faktorer for endring

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlige presentasjoner
  • Deltakelse på samlingene

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende kompetanse.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IØ8503 2.5 01.09.2016

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.