course-details-portlet

IØ6501 - Ledelse og strategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Modul: Basismodul Emnet gir deltagerne innsikt i og oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi. Å jobbe med strategi innebærer at man må reflektere over hva som er eller skal være organisasjonens strategi, men også hvordan strategier skapes og endres, og hvilke faktorer som setter rammer for strategiarbeidet. Vi setter fokus på noen av de mest sentrale spørsmålene innen strategiarbeid, herunder: Hvordan tenke strategisk - logikk eller intuisjon? Organisasjonens formål og visjon - profitt eller samfunnsansvar? Forretningsenhetsstrategi - eksterne muligheter eller interne ressurser? Konsernstrategi - selvstyre eller synergi? Nettverksstrategi - konkurranse eller samarbeid? Hvordan forme organisasjonens strategi - planlegging eller læring? Hvordan gjennomføre strategisk endring - radikal endring eller kontinuerlig forbedringsarbeid? Hvordan jobbe med strategisk innovasjon - trinnvis fornying eller banebrytende innovasjon? Strategiens industrielle kontekst - tilpasse seg dynamikken eller ta førerskap? Strategiens organisatoriske kontekst - lederskap eller dynamisk selvorganisering? Strategiens internasjonale kontekst - global standard eller lokal tilpasning? Strategiarbeid innebærer ofte å etablere strategiske mål og metoder for å nå disse målene. Ikke sjelden er det store avvik mellom strategiske mål og den retningen bedriften tar. For å lede godt, er det essensielt å forstå den organisatoriske konteksten som påvirker de grep du som leder ønsker å gjennomføre. Både ledere og ansatte bidrar gjennom sitt arbeid til å operasjonalisere organisasjonens strategi. I kurset skal vi jobbe for å forstå sammenhengen mellom strategiske mål og de utfallene operasjonaliseringen av disse kan få. Vi legger vekt på den organisatoriske konteksten og hvordan denne legger til rette for eller hindrer strategisk måloppnåelse. Viktige tema er: Ulike perspektiver på organisasjoner. Makt og maktfaktorer i organisasjoner. Ledelse av endringsprosesser. Kunnskapsledelse og ledelse av kunnskapsarbeidere.

Læringsutbytte

Studenten … - har kunnskap om sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi, herunder spesielt: strategiprosesser, strategiinnhold, strategiens kontekst, og strategiske formål, organisasjoner og makt, og endrings- og kunnskapsledelse. - har teoretisk forankret kompetanse til å håndtere ledelsesmessige og strategiske utfordringer i organisasjoner. - kan beskrive og sammenligne sentrale teorier og rammeverk innen fagområdene ledelse og strategi, knytte disse til egen arbeidssituasjon og utvikle alternative forslag til forbedring av strategi og ledelse i organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner, individuelle øvinger, og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. Det skal skrives to deloppgaver: en med fokus på strategi, og en med fokus på ledelse. Hver deloppgave skal være på maks. 5000 ord. Det er anledning til å få veiledning på deloppgavene dersom utkast leveres innen gitte frister. Deloppgaver utføres individuelt eller i selv-organiserte grupper. Hver deloppgave teller 50 % i beregning av eksamenskarakteren.

Mer om vurdering

Mappen inneholder to individuelle oppgaver - en med fokus på strategi og en med fokus på ledelse.

Oppgavene skal være på ca 5000 ord hver. Hver oppgave vektes 50%. Den første oppgaven omhandler strategi og den andre ledelse. Det gis en samlet karakter basert på disse to oppgavene.

Skriftlig veiledning gis i to runder underveis i prosessen, dersom innlevering skjer innen gitte tidsfrister.

Informasjon om innleveringsfrister blir kunngjort ved kursstart.

Hvis studenten ikke har bestått emnet må alle delene i mappen tas på nytt. Alle delen må tas på nytt dersom studenten ønsker å forbedre karakteren i faget.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/ forkunnskapskrav/ adgangsbegrensning Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU