course-details-portlet

IØ6501 - Ledelse og strategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 A
Oppgave 50/100 A

Faglig innhold

Modul: Basismodul

Emnet gir deltagerne innsikt i og oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi.

Å jobbe med strategi innebærer at man må reflektere over hva som er eller skal være organisasjonens strategi, men også hvordan strategier skapes og endres, og hvilke faktorer som setter rammer for strategiarbeidet. Vi setter fokus på noen av de mest sentrale spørsmålene innen strategiarbeid, herunder:

- Hvordan tenke strategisk – logikk eller intuisjon?
- Organisasjonens formål og visjon – profitt eller samfunnsansvar?
- Forretningsenhetsstrategi – eksterne muligheter eller interne ressurser?
- Konsernstrategi – selvstyre eller synergi?
- Nettverksstrategi – konkurranse eller samarbeid?
- Hvordan forme organisasjonens strategi – planlegging eller læring?
- Hvordan gjennomføre strategisk endring – radikale endringer eller kontinuerlig forbedringsarbeid?
- Hvordan jobbe med strategisk innovasjon - trinnvis eller banebrytende innovasjon?
- Strategiens industrielle kontekst – tilpassing eller førerskap?
- Strategiens organisatoriske kontekst – lederskap eller dynamisk selvorganisering?
- Strategiens internasjonale kontekst – global standard eller lokal tilpasning?

Strategiarbeid innebærer ofte å etablere strategiske mål og metoder for å nå disse målene. Ikke sjelden er det store avvik mellom strategiske mål og den retningen bedriften tar. For å lede godt, er det essensielt å forstå den organisatoriske konteksten som påvirker de grep du som leder ønsker å gjennomføre.

Både ledere og ansatte bidrar gjennom sitt arbeid til å operasjonalisere en organisasjons strategi. I kurset skal vi jobbe for å forstå sammenhengen mellom strategiske mål og de utfall operasjonalisering av disse kan få. Vi legger vekt på den organisatoriske konteksten og hvordan denne legger til rette for eller hindrer strategisk måloppnåelse. Viktige tema er:

- Ulike perspektiver på organisasjoner.
- Makt og maktfaktorer i organisasjoner.
- Ledelse av endringsprosesser.
- Kunnskapsledelse og ledelse av kunnskapsarbeidere.

Læringsutbytte

Studenten …

- har kunnskap om sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi, herunder spesielt:

strategiprosesser, strategiinnhold, strategiens kontekst, og strategiske formål, organisasjoner og makt, og endrings- og kunnskapsledelse.

- har teoretisk forankret kompetanse til å håndtere ledelsesmessige og strategiske utfordringer i organisasjoner.

- kan beskrive og sammenligne sentrale teorier og rammeverk innen fagområdene ledelse og strategi, og knytte disse til egen arbeidssituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. Det skal skrives to semesteroppgaver: en med fokus på strategi, og en med fokus på ledelse. Hver oppgave skal være ca. 5000 ord. Det er anledning til å få veiledning på semesteroppgavene dersom utkast leveres innen gitte frister. Semesteroppgaver utføres individuelt eller i grupper. Hver av oppgavene teller 50 % av eksamenskarakteren.

Mer om vurdering

Vurderingsformen endres ikke ved utsatt eksamen.

Hvis studenten ikke har bestått emnet må alle delvurderinger som hovedregel tas på nytt.

Alle delvurderingene må tas på nytt dersom studenten ønsker å forbedre karakteren i faget.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/ forkunnskapskrav/ adgangsbegrensning Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 25.09.2020

Innlevering 15.10.2020

Utlevering 10:30

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 20.10.2020

Innlevering 02.11.2020

Utlevering 13:30

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 12.10.2020

Innlevering 23.10.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 12:15

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 12:15

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 06.01.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Oppgave 50/100 A

Utlevering 23.03.2021

Innlevering 06.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Oppgave 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 24.02.2021

Innlevering 09.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 23.03.2021

Utlevering 09:30

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 A

Utlevering 17.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU