course-details-portlet

HBIOT2031 - Molekylær diagnostikk og anvendt bioinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike teknologier for analyse av humant biologisk materiale på molekylært nivå (som for eksempel høykapasitetsanalyser av DNA/RNA, proteiner og metabolitter). I tillegg introduseres ulike (enkle) bioinformatiske verktøy, inkludert databaser, for analyse av nukleinsyre- og proteinsekvenser. Ulike former for biobanker og håndtering og lagring av humant biologisk materiale (for å bevare dets integritet) vil også bli presentert. Temaer vil bli hentet fra medisinsk genetikk, onkologi og mikrobiologi, innen både diagnostikk og forskning. I tillegg vil etiske og juridiske problemstillinger knyttet til produksjon, analyser og bruk av store mengder data fra en enkelt pasient samt biobanker, bli belyst.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om molekylærbiologi og molekylærbiologiske teknikker som grunnlag for de profesjonsspesifikke laboratorieemnene og videre studier.
 • Har grunnleggende kunnskaper om høykapasitetsteknologi som anvendes innen diagnostikk og forskning.
 • Har kjennskap til bioinformatikk og bruken av bioinformatiske verktøy innen persontilpasset medisin og andre laboratoriemedisinske områder.
 • Har kunnskap om hvordan endringer i gener og/eller genuttrykk kan føre til sykdom.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan søke og finne informasjon i relevante databaser
 • Kan utføre enkle analyser av biologiske data ved hjelp av bioinformatiske verktøy.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Har kjennskap og kan forholde seg til medisinsk bruk av bioteknologi, medisinsk og helsefaglig forskning og ulike biobanker inkludert lover og regelverk som regulerer dette i Norge (bioteknologiloven, biobankloven og helseforskningsloven).
 • Har innsikt i relevante etiske problemstillinger som ny teknologi innen medisin og helsevitenskap gir, og kan identifisere, reflektere og håndtere disse i bioingeniørfaglig arbeid (yrkesetikk).
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer, og kan oppdatere sin kunnskap både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøet og yrkesfeltet.
 • Kan dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentdrevne aktiviteter som gruppearbeid, presentasjoner med mer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Undervisningen vil basere seg på ulike studentdrevne aktiviteter som vil være obligatoriske og som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Type og omfang vil bli opplyst ved studiestart.

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag (BBIOING), NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIOA2007 6.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU