FY8411 - Polymerer, geler og nettverk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2018/2019

Faglig innhold

Emnet gis hvert annet år, første gang våren 2018, neste gang våren 2020.
Emnet dekker anvendelse av fysikk for å beskrive biologiske polyelektrolytter, kompleksdannelse, mot-ionekondensering, overflateadsorpsjon og pardannelse i nettverkslignende polyelektrolytter. Emnet omfatter videre teori for å beskrive deformasjon og svelling av polymernettverk, inkludert kritiske fenomen, ikke-gaussisk kjedestatistikk og nettverksteorier, samt geldannelse og kritiske fenomener.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet være i stand til å: (i) forstå og diskutere molekylære teorier benyttet for å beskrive polymerer og deres egenskaper; (ii) diskutere dannelsen av polyelektrolytt-komplekser og dannelse av polymere flerlag; (iii) anslå fasestabilitet av polymerløsninger; (iv) diskutere deformasjon og svelling av polymerer og polyelektrolyttnettverk, inkludert kritiske fenomener; (v) anvende de lærte molekylære teoriene for å beskrive fysiske egenskaper av biomakromolekyler som proteiner, polysakkarider og nukleinsyrer; (vi) kunne tolke resultater fra eksperimentelle metoder for å bestemme data relevante for aktuelle molekylære teorier; (vii) kunne sammenfatte og analysere et gitt delemne innen kurset på et avansert nivå, og diskutere og kommunisere hoveddelene av kurset.


Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og ledet selvstudium. Problemløsing. Prosjektarbeid inkluderer litteraturgjennomgang og -analyse, rapportskriving og presentasjoner. Prosjektarbeid teller 20% av karakteren og eksamen 80%. Resultatene for de ulike delene gis i %, mens endelig karakter er bestått/ikke bestått. Eksamen blir på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis som bestått/ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

"Polymer Physics” by Rubinstein and Colby, Oxford University Press, 2007, reprinted 2016. Tilleggslitteratur gis ved undervisningsstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8201 4.0 01.09.2017
FY8403 4.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.