course-details-portlet

FY8411 - Polymerer, geler og nettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet gis annethvert år, neste gang våren 2024. Emnet dekker anvendelse av fysikk for å beskrive biologiske polyelektrolytter, kompleksdannelse, mot-ionekondensering, overflateadsorpsjon og pardannelse i nettverkslignende polyelektrolytter. Emnet omfatter videre teori for å beskrive deformasjon og svelling av polymernettverk, inkludert kritiske fenomen, ikke-gaussisk kjedestatistikk og nettverksteorier, samt geldannelse og kritiske fenomener.

Læringsutbytte

Studenten skal etter velllykket gjennomføring av emnet ha oppnådd kunnskap om (i) molekylære teorier benyttet for å beskrive polymerer og deres fysiske egenskaper; (ii) molekylære mekanismer knyttet til dannelse av polyelektrolytt-komplekser og polymere flerlag; (iii) teori for fasestabilitet av polymerløsninger; (iv) molekylære teorier for deformasjon og svelling av polymerer og polyelektrolyttnettverk, inkludert kritiske fenomener Studenten skal etter vellykket gjennomføring av emnet ha oppnådd ferdigheter (v) anvende de ulike molekylære teoriene for å beskrive fysiske egenskaper av polymerer med vekt på biomakromolekyler som proteiner, polysakkarider og nukleinsyrer; (vi) kunne analysere resultater fra eksperimentelle metoder for å bestemme parameterverdier i de anvendte molekylære teorier (vii) kunne finne fram til ny, relevant vitenskapelig literatur innenfor fagfeltet og kritisk reflektere over de funn som er presentert (viii) Kunne diskutere og kommunisere hoveddelene av kurset (ix) Kunne sammenfatte og analysere et gitt delemne innen kurset på et avansert nivå, Studenten skal etter vellykket gjennomføring av emnet ha styrket sin generelle kompetanse: Litteratursøking, skriftlig og muntlig presentasjon, diskusjon med fagfeller

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og ledet selvstudium. Problemløsing. Prosjektarbeid inkluderer litteraturgjennomgang og -analyse, rapportskriving og presentasjoner. Prosjektarbeid teller 30% av karakteren og eksamen 70%. Resultatene for de ulike delene gis i %, mens endelig karakter er bestått/ikke bestått. Eksamen blir på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Kursmateriell

Kursmateriell vil angis ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8403 4.0 HØST 2017
FY8201 4.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Polymerfysikk
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Bioteknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU