course-details-portlet

FENA2320 - Energiomforming og systemintegrasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Muntlig eksamen 60/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet omhandler prosessering og systemdesign. Faget gir en forståelse for hvordan energisystem kan integreres i et større system, f.eks. i et fartøy. System for produksjon av fornybar energi i offshore/kystnære områder, lagring og bruk blir beskrevet. I systemintegrasjon må det tas hensyn til egenskapene og utforming av prosessdesign for den gitte energibæreren. Kurset vil ha fokus på både tradisjonelle og fornybare energibærere, og hvordan de ulike drivstoffene konverteres til mekanisk/elektrisk energi. Karbonfangst, hydrogenproduksjon og produksjon av syntetisk gass og bio-drivstoff som biometan og biometanol vil bli analysert. Emnet gir grunnlag for å evaluere og anbefale energisystem i forhold til bærekrafts-målene.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs kan studenten vise viderekommen kunnskap om prosesser for produksjon av fornybar energi og energibærere, lagring av energibærere, omforming av energi og konvertering av energibærere til elektrisk energi gjennom forbrenningsmotor og brenselcelle. Dette inkluderer systemintegrasjon, spesielt innen maritim anvendelse. Temaer er energi fra sol og vind, batteri, hydrogen, hydorgenrike energibærere som ammoniakk og metanol, svinghjul mm. CCS, varmegjenvinning og energieffektivisering er også tema.

Ferdigheter: Etter kurset kan studenten utføre enkle prosessberegninger og systemanalyser for et helhetlig energisystem. Studenten er i stand til å vurdere ulike energiløsninger og muligheter for energieffektivisering, samt ha innblikk i hva det innebærer for krav og retningslinjer for systemintegrasjon.

Generell kompetanse: Etter kurset har studenten evne til å analysere og designe komplekse energisystemer og integrere energisystemet i en større sammenheng. Studenten kan kommunisere med fagfolk på området og publikum, både muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger fra industrien, øvinger og prosjektarbeid. Minimum 2/3 av de obligatoriske øvingene må være godkjent før adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Prosjektoppgave (40 %) + muntlig eksamen (60 %).

Obligatoriske arbeidskrav: Minimum 2/3 av de obligatoriske øvingene må være godkjent.

Utsatt vurdering kan arrangeres som muntlig eksamen i vårsemesteret (mai/juni).

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
24.11.2023


16:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 27.11.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU