course-details-portlet

FENA2002 - Fluidmekanikk og hydraulikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fluiders egenskaper. Fluidstatikk, trykk-krefter på flater, manometri og oppdrift. Prinsippene for fluidbevegelse, hastighetsfelt, strømlinjer, laminær og turbulent strømning. Reynolds transportteoremet. Kontrollvolummetoden: kontinuitetsligningen, energiligningen, Bernoullis ligningen, impulsligningen og spinnsatsen. Indre strømning: rørsystem, trykkfall og singulærtap. Strømningsmålinger. Dimensjonsanalyse og likhet. Ytre strømning: bluff bodies, vingeprofiler, drag og løft, Magnus effekt. Reynolds tall. Kvalitativt om turbulens. Turbomaskiner og vannkraftverk: ulike vannturbiner, hovedkomponenter, småkraftverk og pumpekraftverk, dimensjonering. Kavitasjon. Eksempler på fluidmekaniske problemstillinger knyttet til fornybar energi.

Læringsutbytte

Gi grunnleggende forståelse for teorien for strømning av fluider. Gjennom øvingsopplegget å gjøre studentene i stand til selv å formulere og løse praktiske strømingsproblemer.

Kunnskap, etter fullført emne skal studenten ha kjennskap til:
- løse hydrostatiske problemer:
      • beskrive de fysiske egenskapene til et fluid.
      • beregne trykkfordeling for inkompressible fluid.
      • beregne de hydrostatiske trykket og krefter på plane flater.
      • finn angrepspunktet for hydrostatiske krefter på plane flater.
      • formulere problemene med oppdrift og løse dem.
- beskrive prinsippene for bevegelse av væsker i forhold til:
      • intern strømning.
      • ytre strømning.
- trykktap i rørsystemer
- beregne krefter på objekter dyppet i strømningen.
- dimensjonsløse tall og deres bruk i fluidmekanikk problemer
- identifisere utledning av grunnleggende ligninger for fluidmekanikk, med tilhørende antagelser, og anvende:
      • Bernoulli-ligningen
      • ligningen for massebevarelse.
      • impulsligningen og spinnsatsen.
      • ligningen for energibevarelse.
- hovedkomponenter i vannkraftverk og vannturbiner
- beregne produksjon i vannkraftverk og pumpesystemer
 
Ferdigheter, etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
- Evaluering av modeller for strømningsanalyse.
- Bruk av kontrollvolumanalyse.
- Beregning av krefter og momenter fra fluid på objekter.
- Avledning og bruk av formler og tabeller for strømninger.
- Løsning av de grunnleggende lovene i fluidmekanikk for enkle strømningsproblemer.

Generell kompetanse, etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om:
- Grunnelementene i de teoretiske fundamentene for fluid strømninger.
- Formulering og løsning av praktiske fluid strømninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, eksempelregning, regneøvinger og selvstudium. Et foreskrevet antall av øvingene og laboratoriearbeider må være godkjent før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Emnet sammenkjøres som videoforelesning fra Trondheim til Gjøvik og Ålesund. Eksamenstekst skal være lik for FENT2002 Fluidmekanikk og hydraulikk, FENA2002 og FENG2002. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamensformen bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i fornybar energi (BIFOREN), NTNU

Kursmateriell

Forelesningsnotater og pensumbok: Yunus A. Cengel & John M. Cimbala "Fluid Mechanics - Fundamentals and Applications" 3rd or 4th Edition in SI-Units, McGraw-Hill.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENG2002 7.5 01.09.2019
FENT2002 7.5 01.09.2019
TEP4100 7.5 01.09.2020
TEP4105 6.0 01.09.2020
TEP4110 7.5 01.09.2020
SIO1016 7.5 01.09.2020
TFNE2002 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU