EXPH0005 - Examen philosophicum for medisin og bevegelsesvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ved NTNU er det fire ex.phil.-varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og en spesifikk variantdel på ca. 1/3. Hver variant utgjør likevel en integrert enhet.

Emnet gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi av relevans for studenter i medisin og bevegelsesvitenskap. I emnets fellesdel trekkes linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Ulike syn på natur, menneske, viten, vitenskap, håndverk/kunst, etikk, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon tas opp fra både en historisk og systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det vekt på etikk generelt samt medisinsk etikk og idrettsetikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

*Studenten skal ha innsikt i grunnleggende begrep, viktige tenkere og posisjoner i filosofi- og vitenskapshistorien og i moderne vitenskapsteori samt ha innsikt i noen grunnleggende begrep i logikk og argumentasjonslære.

*Studenten skal ha innsikt i etisk teori, anvendt medisinsk etikk og idrettsetikk.


Ferdigheter

*Studenten skal kunne gjengi og drøfte argumentasjonen i sentrale problemstillinger i filosofi- og vitenskapshistorien og i moderne vitenskapsteori.

*Studenten skal kunne relatere de ulike tidsepokene/temaene til hverandre og forstå sammenhengen i tenkningens historie.

*Studentene skal kunne anvende etiske prinsipp og begrep på moralske problemstillinger innen sitt fagområde og i samfunnet.

Generell kompetanse

*Studenten skal kunne forholde seg kritisk og reflekterende til sitt eget fagområde samt til vitenskapene generelt.

*Studenten skal ha faglig bakgrunn til å kunne foreta etiske vurderinger både i yrkesliv og i livet for øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. To øvingsoppgaver må være besvart og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir en grunnleggende historisk og systematisk innføring i begreper og tenkere/posisjoner. Seminarene er undervisning i mindre grupper, der studentene arbeider med øvingsoppgaver under veiledning. Øvingsoppgavene skal helst skrives i grupper på 3-5 personer, men kan også skrives parvis eller enkeltvis. Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving skal studentene øves i vitenskapelig og filosofisk argumentasjon i så vel muntlig som skriftlig form.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave 1
  • Øvingsoppgave 2

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Filosofi (BFI)
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

EXPH0005 tilbys kun for studenter ved Det medisinske fakultet.

Kursmateriell

Pensum finnes på www.ntnu.no/exphil

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXH001 7.5 01.09.2013
EXH0210 7.5 01.09.2013
EXPH0001 7.5 01.09.2013
EXPH0002 7.5 01.09.2013
EXPH0003 7.5 01.09.2013
EXPH0004 7.5 01.09.2013
EXPH0006 7.5 01.09.2018
EXPH6001 7.5 01.09.2013
EXPH6002 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 12.12.2015 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2016 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.