course-details-portlet

BYGG2363 - Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet fokuserer på estetiske kvaliteter i bygde omgivelser og omgivende landskap. Grunnleggende innføring i temaer som stedsanalyse, bygninger og uterom, lys og farge, kulturarv, lov- og regelverk, estetikk i plan- og byggsaker.

Læringsutbytte

Kunnskap om estetikk, byggeskikk og essensielle stedskvaliteter, kunnskap om faglig begrepsapparat samt estetikkbestemmelser i lov- og regelverk. Ferdigheter: Beskrive estetiske virkemidler. Foreta estetiske vurderinger. Analysere karakteristiske estetiske trekk ved bygninger og steder. Generell kompetanse: Oppfatte og beskrive estetiske kvaliteter ved bygninger og omgivelser. Forstå betydningen av stedsanalyser og deres anvendelse. Forstå hvordan plan- og byggesaker kan påvirke estetiske hensyn i det bygde miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, undervisningsvideoer, litteraturstudium, oppgaver, veiledning. Emnet kan kjøres nettbasert ved behov.

Mer om vurdering

Vurderingsform er mappevurdering. Individuelle oppgaver samles i 2 innleveringer. Alle oppgavene må være bestått for å få karakter. Karakterskala: A-F. Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: For studenter med F (ikke bestått) skal forbedring av mappen skje innen gitt frist etter eksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
27.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU