course-details-portlet

BT8120 - Prokaryot molekylærbiologi og syntetisk biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider og semesterprøve
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 20/100 ALLE
Semesterprøve 80/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet vert gjeve annakvart år, neste gong våren 2023. Kurset vil omfatte spesielle emne innan grunnleggjande prokaryot molekylærbiologi og fysiologi og syntetisk biologi: - Genekspresjon og -regulering - Vekst og energi - Koordinering og regulering av mikrobiell metabolisme - Celledifferensiering - Kommunikasjon og interaksjon mellom celler - Sekundærmetabolisme - Genetiske nettverk - Utforming, konstruksjon og ekspresjon av syntetiske spor. - Teknikkar og verkty for genetisk manipulering - Syntetiske genom og genredigering - -omics-teknologiar (Genom og transkriptom; Proteom; Metabolom, fluxom og lipid.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gje ei forståing av fysiologien til den mikrobielle cella, og korleis han kan manipulerast, med vekt på tema som er viktige for syntetisk biologi. Den andre delen fokuserer på framgangsmåter og verkty som vert nytta i syntetisk biologi. Etter avslutta kurs skal studenten ha innsikt i prokaryot molekylærbiologi og fysiologi på eit høgt nivå, og kunne analysere gjevne problem og foreslå framgangsmåtar for å løyse dei. For tema om genetiske nettverk og -omics-teknologier er målet at studentane skal forstå kva desse verktya kan bidra med i eit prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Tema i emnet blir presenterte ved å bruke nyare litteratur, førelesingar og diskusjonar. Studentane skal også presentere ein artikkel som poster/foredrag. Emnet vert undervist på engelsk og eksamen vert berre gjeven på engelsk. Kurset vert gjeve som intensivkurs over 3+3 dagar (totalt 36 undervisningstimar). I tillegg kjem 144 timar sjølvstudium og 16 timars arbeid med presentasjonen.

Mer om vurdering

Presentasjonen (gruppevis) skal telje 20 %. Avsluttande, individuell semesterprøve 80 %. Ved få studenter kan vurderingsform for semesterprøve bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Vert gjeve ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT8105 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider og semesterprøve

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesterprøve 80/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU