course-details-portlet

BIA3001 - Ekstern praksis 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet vil variere etter hvilket praksissted studenten har. Tema som bør inngå er bedriftens plass i verdikjeden, innovasjonsfokus og bærekraftsperspektiver. Det skal være en betydelig grad av variasjon i arbeidsoppgavene. Gjennomgående i praksisperioden er fokus på innovasjonsmuligheter.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har kunnskap om arbeidsplassens virksomhet og plass i samfunnet
 • kan diskutere og vurdere bærekraftige innovasjonsmuligheter innenfor praksisfeltet
 • kan diskutere og vurdere aktuelle helse, miljø og sikkerhets (HMS) aspekter

Ferdigheter - studenten:

 • kan gjennomføre en praksis i bedrift og mestre de utfordringer dette medfører
 • kan relatere teoretisk kunnskap fra studiet opp mot praksisfeltet
 • kan være i stand til å reflektere over praksisen i en skriftlig rapport
 • kan planlegge og gjennomføre samtaler/intervju med relevante fagpersoner på praksissted

Kompetanse - studenten:

 • har innsikt i ulike arbeidsområder og i bedriftskultur
 • kan forstå og anvende relevant terminologi for aktuelt fagfelt

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Tre uker med praksis i bedrift som utgjør ca 120 timer av totalt 200 timer forventet arbeidsmengde. Praksissted skal godkjennes av instituttet før praksisoppholdet starter. Det skal føres daglig logg over arbeidsoppgaver under praksis. Det skal utarbeides rapport som skal presentere arbeidsstedets plass i verdikjeden. Studenten skal drøfte arbeidsstedets innovasjonsfokus og potensial. Rapporten skal inneholde drøfting av bedriftens ståsted/fokus på FN`s bærekraftsmål i forhold til sosiale, økonomiske og miljømessige perspektiver. Gjennomføre minst 2 samtaler/intervjuer med relevante fagpersoner for å innhente informasjon til praksisrapport.

Bedriften godkjenner praksisperioden ved å fylle ut et evalueringsskjema som leveres til faglærer.

Obligatorisk oppmøte 90%. Rapport på 1200-1500 ord.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på praksissted (minimum 90%)

Mer om vurdering

Det skal leveres en praksisrapport med omfang på 1200-1500 ord og vedlagt logg over arbeidsoppgaver. Ved ikke godkjent praksis må ny praksis med tilhørende rapport gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Havbruksingeniør (BIHAV)

Forkunnskapskrav

BIA2003 Ekstern praksis 1 eller tilsvarende etter søknad

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Bedriftsadministrasjon - Internasjonalisering
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Akvakultur
 • Arbeidsliv, historie og samfunn
 • Biologi
 • Marine fag
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU