course-details-portlet

BI2022 - Plantevekst og utvikling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet går annethvert år, neste gang høsten 2023. Bygger på plantefysiologikunnskaper tilsvarende det som gis i BI1007 med vekt på vekst og utvikling. Emnet dekker fysiologiske prosesser involvert i plantevekst og utvikling, inkludert embryoutvikling, cellevekst, rot- og skuddvekst, lysresponser, hormonregulering og miljø- og hormonell signal transduksjon. Pensumet inkluderer flere kapitler fra en inneværende lærebok og en del vitenskapelige publikasjoner valgt av instruktøren og studentene. Dette emnet gir en fysiologisk grunnforståelse for studenter som studerer celle-og molekylærbiologi og bioteknologi, og sammen med BI2021 gir det et fullverdig tilbud til de som skal ta en master i plantefysiologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Når emnet er fullført vil studenten ha en grunnleggende forståelse for fysiologiske prinsipper og prosesser innen plantevekst og utvikling.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Søke databaser for å samle inn vitenskapelige artikler på et begrenset tema
 • Bruke bibliografisk programvare i søking og skriving
 • Kritisk evaluere vitenskapelige metoder, dataanalyse og presentasjon i vitenskapelige artikler
 • Analysere og lede diskusjon på en vitenskapelig artikkel
 • Oppsummere og syntetisere vitenskapelig litteratur i en review-artikkel

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Velge og sette grenser på et vitenskapelig tema
 • Søke og kritisk lese og evaluere vitenskapelig artikler
 • Sitere vitenskapelig litteratur får å støtte redegjørelser og diskusjon i teknisk skriving
 • Skrive en litteratur review

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjon 30 timer

Prosjektarbeid der studenten skal:

 • Velge, presentere, og lede diskusjon på ent vitenskapelig artikkel
 • Velge et tema i plantevekst og utvikling og skrive en review-artikkel om det.

Mer om vurdering

Emnet består av tre vurderingsdeler:

 1. Skriftlig skoleeksamen: teller 40 % av sluttkarakteren
 2. Vitenskapelig artikkelpresentasjon og diskusjon: 15 % av sluttkarakteren
 3. Reviewartikkel: 45 % av sluttkarakteren

Presentasjon og artikkel må være bestått for å kunne ta eksamen.

Ved stryk eller gjentak/forbedring:

 • Avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.
 • Presentasjon og litteraturgjennomgang kan forbedres ved å følge undervisning på nytt og levere arbeidet på nytt.

Ved klage på karakter:

 • Du må klage innen tre uker etter at karakteren er offentliggjort eller du har mottatt en begrunnelse for karakteren din.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Tatt opp til Bachelor i biologi - studieretning fysiologi, og emnet må ligge i utdanningsplanen

Kursmateriell

Taiz, Lincoln, and Eduardo Zeiger. Plant Physiology. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2014. Vitenskapelige artikler valgt av instruktøren og studentene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BO2022 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Cellebiologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU