course-details-portlet

BI2022 - Plantevekst og utvikling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet går hvert annet år, neste gang høsten 2021. bygger på plantefysiologikunnskaper tilsvarende det som gis i BI1007 med emfase på vekst og utvikling. Emnet dekker fysiologiske prosesser involvert i plantevekst og utvikling, inkludert embryoutvikling, cellevekst, rot- og skuddvekst, lysresponser, hormonregulering og miljø- og hormonell signal transduksjon. Pensumet inkluderer flere kapitler fra en inneværende lærebok og en del vitenskapelige publikasjoner valgt av instruktøren og studentene. Dette emnet gir en fysiologisk grunnforståelse for studenter som studerer celle-og molekylærbiologi og bioteknologi, og sammen med BI2021 gir det et fullverdig tilbud til de som skal ta en master i plantefysiologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Når emnet er fullført vil studenten ha en grunnleggende forståelse for 
fysiologiske prinsipper og prosesser innen plantevekst og –utvikling.
Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Søke databaser for å samle inn vitenskapelige artikler på et begrenset tema
Bruke bibliografisk programvare i søking og skriving
Kritisk evaluere vitenskapelige metoder, dataanalyse og presentasjon i vitenskapelige artikler
Analysere og lede diskusjon på en vitenskapelig artikkel
Oppsummere og syntetisere vitenskapelig litteratur i en review-artikkel
Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
Velge og sette grenser på et vitenskapelig tema
Søke og kritisk lese og evaluere vitenskapelig artikler
Sitere vitenskapelig litteratur får å støtte redegjørelser og diskusjon i teknisk skriving
Skrive en litteratur review

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjon 30 timer, prosjektarbeide: obligatorisk
Prosjektoppgave: Studenten skal: 1) Velge, presentere, og lede diskusjon på ent vitenskapelig artikkel 2) Velge et tema i plantevekst og –utvikling og skrive en review-artikkel på det.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biologi (BBI) - enkelte retninger
Bioteknologi (MBIOT5)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Tatt opp til Bachelor i biologi - studieretning fysiologi, og emnet må ligge i utdanningsplanen

Kursmateriell

Taiz, Lincoln, and Eduardo Zeiger. Plant Physiology. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2014.
Vitenskapelige artikler valgt av instruktøren og studentene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BO2022 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU