BI2022 - Plantevekst og utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet bygger på plantefysiologikunnskaper tilsvarende det som gis i BI1004 med emfase på vekst og utvikling. Emnet dekker fysiologiske prosesser involvert i plantevekst og utvikling, inkludert embryoutvikling, cellevekst, rot- og skuddvekst, lysresponser, hormonregulering og miljø- og hormonell signal transduksjon. Pensumet inkluderer flere kapitler fra en inneværende lærebok og en del vitenskapelige publikasjoner valgt av instruktøren og studentene. Dette emnet gir en fysiologisk grunnforståelse for studenter som studerer celle-og molekylærbiologi og bioteknologi, og sammen med BI2021 gir det et fullverdig tilbud til de som skal ta en master i plantefysiologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Når emnet er fullført vil studenten ha en grunnleggende forståelse for 
fysiologiske prinsipper og prosesser innen plantevekst og –utvikling.
Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Søke databaser for å samle inn vitenskapelige artikler på et begrenset tema
Bruke bibliografisk programvare i søking og skriving
Kritisk evaluere vitenskapelige metoder, dataanalyse og presentasjon i vitenskapelige artikler
Analysere og lede diskusjon på en vitenskapelig artikkel
Oppsummere og syntetisere vitenskapelig litteratur i en review-artikkel
Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
Velge og sette grenser på et vitenskapelig tema
Søke og kritisk lese og evaluere vitenskapelig artikler
Sitere vitenskapelig litteratur får å støtte redegjørelser og diskusjon i teknisk skriving
Skrive en litteratur review

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjon 30 timer, prosjektarbeide: obligatorisk
Prosjektoppgave: Studenten skal: 1) Velge, presentere, og lede diskusjon på ent vitenskapelig artikkel 2) Velge et tema i plantevekst og –utvikling og skrive en review-artikkel på det.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det (om ikke annet angis) skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng.. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biologi (BBI) - enkelte retninger
Bioteknologi (MBIOT5) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Tatt opp til Bachelor i biologi - studieretning fysiologi, og emnet må ligge i utdanningsplanen

Kursmateriell

Taiz, Lincoln, and Eduardo Zeiger. Plant Physiology. 5th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2010.
Vitenskapelige artikler valgt av instruktøren og studentene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BO2022 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 50/100 04.12.2017 15:00 JB41
Vår ORD Oppgave 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.