course-details-portlet

BI1012 - Laks – matfisk, interaksjon med merdmiljø og marin teknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende innføring i laksens biologi og livssyklus del II. Videre om ernæringsbehov hos laks. Smoltifisering, transport, matfiskanlegg og slakt. Grunnleggende introduksjon til marin teknikk for å kunne bygge videre imot oppdrettskonstruksjoner og analyse/simulering av slike og fartøysbaserte havbruksoperasjoner, samt instrumentering i havbruk. Håndtering og utfordringer med lus og andre parasitter. Miljøvirkninger av havbruk - bærekraft. Lovbestemmelser og regelverk relatert til lakseoppdrett. Klima og samfunnsmessige effekter av oppdrett.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Praktisk kunnskap om dyrehold og følging av en livssyklus hos laks fra yngelstadiet til sjøvanntolerant fisk og dermed en god forståelse for yrkesetikk gjennom et semester.
 • Vitenskapelig metodikk - prøvetaking av fisk samt opplæring i utførelse av laboratorieanalyser for å bestemme fiskens fysiologiske status.
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan akvakultur kan påvirke det marine miljøet.
 • Grunnleggende kunnskaper om bærekraftig akvakultur og at teknologi må være forenlig med fiskens ernæringsmessige og velferdsmessige behov.
 • Grunnleggende innføring i næringsstoffene, ernæringsbehov hos laksefisk og nye fórressurser.
 • Forstå og anvende marintekniske fagtermer og språk, muntlig og skriftlig på en grunnleggende måte.
 • Beregne oppdrift, oppdriftsfordeling, trim, lastekapasitet og initial stabilitet for flytende innretninger - forstå fysikken bak statisk og dynamisk stabilitet i intakt tilstand.
 • Grunnleggende kunnskap om de industrielle og tekniske driftsformer og utfordringer i kommersielt oppdrett.
 • Kunnskap om instrumentering i havbruk.
 • Kunnskap om relevante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til oppdrettsprosesser.
 • Viktig kunnskap om fiskehelse, fiskevelferd, dyrehold, etikk, og miljøinteraksjoner i oppdrett.
 • Kunnskap om FN’s bærekraftsmål og vurdering av akvakulturnæringen opp mot disse målene.

Ferdigheter:

 • Beherske biologiske metoder og faglig verktøy for hold og håndtering av laks i alle livsstadier.
 • Skal kunne anvende sin kunnskap til å forstå og bidra til løsninger av biologiske og driftsrelaterte problemstillinger.
 • Har kunnskap til å finne og anvende relevant lovverk, regelverk, forskrifter og standarder innenfor forvaltningsområdene til Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet.
 • Utføre enkle laboratorieforsøk på en effektiv måte innenfor krav til HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt analysere og evaluere resultater fra disse.
 • Kunne reflektere selvstendig over faglige problemstillinger og utfordringer og jobbe selvstendig i tverrfaglige team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Praktiske øvelser: Inkluderer smoltifisering, stress og basale blodanalyser. Stabilitetslab som inkluderer bygging av modellbåt, og fysisk testing av ulike stabilitetskriterier i testtank. Øvelsene skal summeres i rapporter og vil vurderes som 30% av totalkarakteren.

Tematiske ekskursjoner/prosjektoppgaver til kommersielle akvakultur bedrifter som settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakterier. Det skal lages skriftlige rapporter herfra som vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Labrapporter
 • Ekskursjon
 • Lab

Mer om vurdering

Emnet består av to deler: labrapporter (30%) og skriftlig eksamen (70%). Hver del får sin egen karakter. Dersom begge deler er vurdert til bestått regnes ut en totalkarakter for emnet.

Ved stryk:

 • Ny avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester
 • Reviderte/forbedrede lab rapporter kan leveres på nytt

Ved forbedring av karakter:

 • Ny avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester
 • Undervisning og lab må følges på nytt og nye labrapporter må leveres

Klage:

 • Skriftlig eksamen og rapporter kan påklages innen tre uker etter sensur er gitt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Havbruksingeniør (BIHAV)

Forkunnskapskrav

BI1011

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1008 2.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin teknologi
 • Akvakultur
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU