BFIN5000 - Masteroppgave - hovedprofil Finansiering investering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Avhandling 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være studentenes svenneprøve. Oppgaven skal tilfredsstille krav til relevans og forventes å framskaffe ny kunnskap som er rettet mot bestemte mål eller anvendelser.

Studenten skal følge de retningslinjer som gis i dokument "Veileder til masteroppgave" og informasjon som gis på NTNU intranett side for faget.(Itslearning eller Blackboard)

Læringsutbytte

Studenten
Har dyp innsikt i problemstillingen som reises i masteroppgaven.
Har innsikt i teori som er relevant for problemstillingen.
Har innsikt i forskningsmetode som er nødvendig for å analysere sin konkrete problemstilling.
Kan formulere et problem, søke etter og gjennomgå relevant litteratur, velge analysemetode, evt. utforme en empirisk undersøkelse og presentere empiri, foreta analyser og trekke konklusjoner.
Kan planlegge og gjennomføre et større utredningsarbeid innenfor gitte tids- og ressursrammer.
Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning. Tildeling av veileder skjer etter innlevering av prosjektskisse. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter).


Det er obligatorisk og presentasjon av masteroppgavearbeidet på to veiledningsseminarer i løpet av semesteret.
Det første seminar er i begynnelsen av februar og det andre i april.
I Februar skal studentene presentere problemstilling med forslag til design, metode, referanselitteratur og databakgrunn.
På seminaret i april skal studentene presentere sine foreløpige resultater.

Mer om vurdering

Dersom det oppstår særskilte årsaker (f.eks sykdom) kan studenter søke om utsettelse til 31. august samme år.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.
Eksamen i obligatoriske emner, samt nødvendige eksamener i hovedprofil og metode må være bestått innen oppmeldingsfristen 15. februar.

Kursmateriell

Relevante artikler  og fagstoff etter eget valg, spesifiseres i referanseliste til oppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AF500 30.0 01.01.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Avhandling 100/100

Innlevering
24.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.