course-details-portlet

BFIN5000 - Masteroppgave - hovedprofil Finansiering investering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være studentenes svenneprøve. Oppgaven skal tilfredsstille krav til relevans og forventes å framskaffe ny kunnskap som er rettet mot bestemte mål eller anvendelser. Studenten skal følge de retningslinjer som gis i dokument "Veileder til masteroppgave" og informasjon som gis på NTNU intranett side for faget.(Blackboard)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • Har dyp innsikt i problemstillingen som reises i masteroppgaven.
  • Har innsikt i teori som er relevant for problemstillingen.
  • Har innsikt i forskningsmetode som er nødvendig for å analysere sin konkrete problemstilling.

Ferdigheter

Studenten:

  • Kan formulere et problem, søke etter, og gjennomgå relevant litteratur,
  • Velge analysemetode, evt. utforme en empirisk undersøkelse og presentere empiri, foreta analyser og trekke konklusjoner.
  • Kan planlegge og gjennomføre et større utredningsarbeid innenfor gitte tids- og ressursrammer.

Generell kompetanse

Studenten:

  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning. Tildeling av veileder skjer etter innlevering av prosjektskisse. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter).

Det er obligatorisk å møte på to veiledningsseminarer hvor presentasjon av masteroppgavearbeidet skal skje i løpet av semesteret. Det første seminaret er i begynnelsen av februar og det andre i april. I Februar skal studentene presentere problemstilling med forslag til design, metode, referanselitteratur og databakgrunn. På seminaret i april skal studentene presentere sine foreløpige resultater.

Mer om vurdering

Innlevering: Slutten av mai. Dersom det oppstår særskilte årsaker (f.eks sykdom) kan studenter søke om utsettelse til 31. august samme år.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

BMET4000, BBOA4000

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. Eksamen i obligatoriske emner, samt nødvendige eksamener i hovedprofil og metode må være bestått innen oppmeldingsfristen 1. februar. Studenter kan søke om dispensasjon fra forkunnskapskravet dersom de mangler inntil 7,5 studiepoeng. Søknaden må grunngis.

Kursmateriell

Relevante artikler og fagstoff etter eget valg, spesifiseres i referanseliste til oppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AF500 30.0 VÅR 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
16.05.2023

Innlevering
25.05.2023


08:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Masteroppgave 100/100

Innlevering
25.05.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU