course-details-portlet

BØA2200 - Investering og finansiering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Budsjettering av kontantstrømmer
Renteregning
Beregning av nåverdier og annuiteter
Internrente
Lån
Skatt og investeringer
Inflasjon
Kapitalmarkedsteori
Avkastningskrav
Porteføljeteori
Likviditetsstyring
Arbeidskapital

Læringsutbytte

Kunnskap:

- Studenten skal ha kunnskap om viktigheten av kontantstrømmer i investeringsbeslutninger.
- Studenten skal ha kunnskap om tidsverdien av penger og hvordan den virker inn på lønnsomheten av investeringer.
- Studentene skal ha kunnskap om egenskaper som påvirker avkastningskravet til en investering.

Ferdighet:
- Studenten skal kunne tolke og ta beslutninger basert på ulike investeringskalkyler.
- Studenten skal vite hvilke variabler som er beslutningsrelevante
Studenten skal være i stand til å gjennomføre en kvantitativ analyse for å rangere ulike investerings- og finansieringsalternativer.
- Studenten skal kunne beregne relevant kapitalkostnad.

Generell kompetanse:
- Studenten skal forstå hvor sentralt investeringsanalyse er for hele foretakets virksomhet.
- Studenten skal være i stand til å gjøre bruk av investeringsanalyse i praktiske situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Studentene bør regne oppgaver for å tilegne seg stoffet. Studentene oppfordres til å jobbe i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

Obligatorisk innlevering: 2 av 3 innleveringer skal være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Innleveringene er individuell.
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Rentetabell og godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Emnet i Trondheim BØA2200, er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Boye, Knut, Koekebakker, Steen, Krakstad, Svein Olav og Oust, Are. Finansielle emner. Siste utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Forelesningene, utdelte notater og oppgaver. 


Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA2001 7.5 01.08.2008
BØA8004 7.5 01.08.2008
AE201115 7.5 01.08.2017
AE201106 7.5 01.08.2017
SMF2111 7.5 01.08.2017
SMF2111F 7.5 01.08.2017
TIØ4105 5.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 02.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU