BØA1100 - Bedriftsøkonomi med regnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Bedriftsøkonomidelen
- Innledning til bedriftsøkonomi og økonomistyring
- Kostnader og bedriftens kostnadsstruktur
- Kostnadsfordeling
- Kalkulasjon
- Kortsiktige beslutningsproblemer
- Kostnads-, resultat- og volumanalyse
- Flaskehalsberegninger
- Prisbeslutninger
- Langsiktige beslutningsproblemer

Regnskapsdelen
- Formålet med, og bruk av finansregnskap
- Det dobbelte bokholderis prinsipp
- Grunnleggende bokføring
- Periodisering av inntekter og kostnader
- Enkel regnskapsavslutning

Læringsutbytte

Kunnskapsmål
Studentene skal kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige metoder som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger.
Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Alternativkostnad, sunk cost, beslutningsrelevante kostnader, dekningsbidrag, kontantstrøm, nåverdi, periodisering.
Eksempler på verktøy som skal kunne forklares: Bidragskalkyler, nullpunktsomsetning, nåverdiberegninger, balanseligningen.

Ferdighetsmål
Etter endt emne skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) kunne kommunisere utførte analyser. Dette innebærer:
1)Når metoden er oppgitt, kunne anvende metoden
2)Ut fra enkle og uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne ta logiske forutsetninger om relevant informasjon og koble dette med riktig metode og anvende denne korrekt.

Generell kompetanse
Studentene skal kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving 6
 • Øving 10
 • Øving 4
 • Øving 8
 • Øving 3
 • Øving 2
 • Øving 5
 • Øving 7
 • Øving 9
 • Øving 12
 • Øving 11
 • Øving 1

Mer om vurdering

Det vil bli gitt 12 øvinger i løpet av semsteret, hvorav 8 må være godkjent for å få adgang til eksamen. Hjelpemiddel til eksamen er godkjent kalkulator Type B i henhold til gjeldende reglement ved NTNU Handelshøyskolen:

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Studieprogram for ISØ-studenter, bachelor (ØANTNUB)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim, og Bachelor i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Emnet er også tilgjengelig for studenter med studierett på studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, som del av 60 sp emnesamling innen bedriftsøkonomi. Denne emnesamlingen er adgangsbegrenset. Opptak til emnesamlingen søkes via Studentweb.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AE101108 7.5 01.08.2017
BØA1001 5.0 01.08.2008
BØA1002 2.5 01.08.2008
BØA8001 7.5 01.08.2008
SMF1042 7.5 01.08.2017
TIØ4105 5.0 01.08.2017
TIØ4295 5.0 01.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 18.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , KJL1 , F1 , F2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.