AM101108 - Markedsføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å tilføre studentene sentrale basiskompetanse gjennom en bred presentasjon av markedsføring som fagområde, utvikle studentenes forståelse for de tema som presenteres og å utvikle studentenes evne til å anvende kunnskapene på realistiske markedsføringssituasjoner. Det vil også bli lagt vekt på å utvikle en markedsorientert holdning hos studentene. Realisering av disse målene betyr at studentene ved kursets slutt skal kunne gjengi og forklare teorien samt løse praktiske markedsføringsproblemer.

EMNETS TEMAER:

Kurset er vinklet ut fra et planleggingsperspektiv og målet er å vise hvordan vi kan gå frem når vi skal planlegge en virksomhets markedsføringsaktiviteter og utvikle en strategisk markedsplan for en bedrift:
- Interne og eksterne analyser - fra informasjon til handling
- Utvikling av bedriftens målbilde; visjon, forretningsside, kjerneverdier og styringsmål
- Markedsorientert lederskap
- Segmentering, posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet
- Kjøpsadferd, Kundetilfredshet og verdier (B2C og B2B)
- Bedriftens produktstrategi
- Bedriftens distribusjonsstrategi - veien fram til forbrukeren
- Bedriftens prisstrategi
- Bedriftens salgs-, kommunikasjons-, og e-markedsføringsstrategi
- Bedriftens relasjonsstrategi
- Økonomiske konsekvenser av markedsføringsbeslutninger
- Samfunnsansvar, etiske og bærekraftig problemstillinger
- Tjenestemarkedsføring og servicekvalitet
- Nye markedstilbud
- Internasjonal markedsføring

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Studenten skal tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å kunne forstå en markedsføringsplan etter følgende kriterier;
- Forstå fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
- Forstå hva markedsføring og markedsorientering innebærer.
- Forstå sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen.
- Forstå prinsippene for analyse av markeder.
- Forstå prinsippene bak utvikling av en markedsstrategi med spesielt fokus på distribusjon-, pris-, kommunikasjon-, produkt- og merkevarestrategi.
- Forstå hva som påvirker markedsføringens effektivitet og lønnsomhet.

FERDIGHETER:

Studenten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer og skal kunne fortolke innholdet i en markedsføringsplan som angir de markedsutfordringer virksomheter står ovenfor. Herunder ligger det å anbefale tiltak som gjør at virksomheten når de målsettinger man har i et marked.

GENERELL KOMPETANSE:

Kjernen i markedsføringsfaget er markedsplanen. Markeder er i kontinuerlig endring og det kreves kontinuerlig analyse av markedssituasjonen for å kunne utvikle en effektiv markedsføringsstrategi. Studenten kan også formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og case

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk skriftlig innlevering av case (gruppeinnlevering). Den obligatoriske oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.


Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Eksportmarkedsføring (473EK)
Markedsføring og ledelse (359ML)
Økonomi og administrasjon (ØA369)
Økonomi og ledelse (162AL)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav

Kursmateriell

Obligatorisk:

Philip Kotler: Markedsføringsledelse, Gyldendal akademisk (2007), ISBN: 978-82-05-31582-2, 627 Sider

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.