course-details-portlet

AM101108 - Markedsføring - grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å tilføre studentene sentrale basiskompetanse gjennom en bred presentasjon av markedsføring som fagområde, utvikle studentenes forståelse for de tema som presenteres og å utvikle studentenes evne til å anvende kunnskapene på realistiske markedsføringssituasjoner. Det vil også bli lagt vekt på å utvikle en markedsorientert holdning hos studentene. Realisering av disse målene betyr at studentene ved kursets slutt skal kunne gjengi og forklare teorien samt løse praktiske markedsføringsproblemer.

Kurset er vinklet ut fra et planleggingsperspektiv og målet er å vise hvordan vi kan gå frem når vi skal planlegge en virksomhets markedsføringsaktiviteter og utvikle en strategisk markedsplan for en bedrift.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å kunne forstå en markedsføringsplan etter følgende kriterier;

 • Forstå fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Forstå hva markedsføring og markedsorientering innebærer.
 • Forstå sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen.
 • Forstå prinsippene for analyse av markeder.
 • Forstå prinsippene bak utvikling av en markedsstrategi med spesielt fokus på distribusjon-, pris-, kommunikasjon-, produkt- og merkevarestrategi.
 • Forstå hva som påvirker markedsføringens effektivitet og lønnsomhet.

Ferdigheter: Studenten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer og skal kunne fortolke innholdet i en markedsføringsplan som angir de markedsutfordringer virksomheter står ovenfor. Herunder ligger det å anbefale tiltak som gjør at virksomheten når de målsettinger man har i et marked.

Generell kompetanse: Kjernen i markedsføringsfaget er markedsplanen. Markeder er i kontinuerlig endring og det kreves kontinuerlig analyse av markedssituasjonen for å kunne utvikle en effektiv markedsføringsstrategi. Studenten kan også formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og case. Obligatorisk arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav med en eller flere innleveringer (gruppe). Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Spesifikasjoner vedrørende obligatorisk arbeidskrav blir gitt ved semesterstart.

Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Forkunnskapskrav

Studierettskrav

Kursmateriell

Obligatorisk:

Runar Framnes, Håvard Huse, Arve Pettersen & Hans Mathias Thjømøe (2021), Markedsføringsledelse, Universitetsforlaget, 10. utgave

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1196 7.5 HØST 2019
SMF1196F 7.5 HØST 2019
MRK1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bedriftsadministrasjon
 • Strategi og ledelse
 • Organisasjon og ledelse
 • Bedriftsadministrasjon - Internasjonalisering
 • Foretaksøkonomi og administrasjon
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 18.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 115
C215 Ankeret/Hovedbygget 7
G317 Gnisten/Fagskolen 1
C226 Ankeret/Hovedbygget 3
G132 Gnisten/Fagskolen 46
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU