AL101115 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

- Organisasjonsteoretiske perspektiver
- Mål og strategi
- Organisasjonsstruktur
- Organisasjonskultur
- Makt og konflikt
- Beslutningsprosesser
- Kommunikajon
- Organisasjon og omgivelser
- Innovasjon
- Motivasjon
- Organisasjoner og endring
- Læring på individ- og organisasjonsnivå
- Ledelse i organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap:
- ha solid kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser innen fagområdet organisasjonsteori og ledelse
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
- kunne oppdatere sin kunnskap på fagområdet
- ha kunnskap om fagområdets historie og dets plass i samfunnet

Ferdigheter:
- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og foreta begrunnete valg
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette på en slik måte at det belyser en problemstilling
- kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kompetanse:
- ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet organisasjonteori og ledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og diskusjoner. Det nettbaserte undervisningsverktøyet Fronter benyttes.

Obligatoriske arbeidskrav:

Det blir 1-2 obligatoriske innleveringsoppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Disse oppgaven kan leveres som gruppeoppgaver.

Godkjent innlevering gir adgang til eksamen. Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell eksamen (100%)
Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, 4. utgave, Fagbokforlaget (2013), ISBN: 978-82-450-1446-4,   
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave, Fagbokforlaget (2013), ISBN: 978-82-450-1445-7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 05.12.2017 09:00 G325 , G326 , G331 , G328A , G328B , A334 , A335 , G133 , Datalab C225
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Sensurfrist utsatt til 08.01.18 på grunn av sykdom
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.