course-details-portlet

AL101115 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Beskrivelse

Kurset er en introduksjon til økonomi, administrasjon og ledelsesfag, og skal utvikle studentenes forståelse av temaene og hvordan de henger sammen. Kurset er del av grunnlaget i utdanningen som andre kurs bygger videre på. Hensikten er å utvikle studentenes evne til å anvende teoretisk kunnskap til praktiske og realistiske situasjoner. Ved kursets slutt skal studentene ha oversikt, og kunne forklare sentrale tema og teorier på feltet, samt kunne anvende dette til å analysere en praktisk situasjon.

Emnets tema:

 • Organisasjonsteoretiske perspektiver
 • Mål og strategi
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Makt og konflikt
 • Beslutningsprosesser
 • Kommunikasjon
 • Organisasjon og omgivelser
 • Læring og innovasjon
 • Motivasjon og HRM
 • Organisasjon og endring
 • Ledelse i organisasjoner
 • Den norske modellen

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten

 • Skal ha bred kunnskap om sentrale teorier og modeller i faget organisasjon og ledelse
 • Kjenne fagets grunnleggende begrepsapparat
 • Ha kunnskap om hvordan forskjellige tema i faget henger sammen og påvirker hverandre

Ferdigheter: Studenten

 • Skal kunne arbeide både selvstendig og i gruppe med teoretisk og praktisk orientert analyse og problemløsning
 • Skal kunne foreta analyse og drøfting av aktuelle problemstillinger i organisasjoner
 • Skal kunne kommunisere skriftlig med utgangspunkt i teori og konkrete utfordringer i organisasjoner

Generell kompetanse: Studenten

 • Skal kunne analysere organisasjoner på en reflektert og selvstendig måte
 • Skal evne til å tilegne seg ny kunnskap innen organisasjonslitteraturen på en selvstendig måte
 • Skal kunne identifisere problemstillinger i organisasjoner, og kommunisere disse med ledere og medarbeidere, med analyser forankret i teori

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og plenumsdiskusjoner

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave. Kan i særlige tilfeller godkjenne individuell innlevering

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell / gruppeoppgave

Mer om vurdering

4 timers individuell hjemmeeksamen. Utsatt eksamen tilbys i august påfølgende år. Godkjente obligatoriske aktiviteter fra tidligere godkjennes ved senere eksamensforsøk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2019) Hvordan organisasjoner fungerer. 5.utg. Bergen, Fagbokforlaget. Artikler og bokkapitler som publiseres på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1193 7.5 HØST 2019
SMF1193F 7.5 HØST 2019
ORG1100 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
28.11.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU