course-details-portlet

AAR4853 - Arkitekturforståelse - Essayskriving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Undervisningen i emnet kan bli avlyst dersom færre enn 12 studenter undervisningsmelder seg til emnet.

Emnet vektlegger sammenhenger mellom forståelsesform og framstillingsform – enten framstillingen er tekstlig eller tegnet. I emnet reises sentrale arkitektfaglige spørsmål, og samtidig gis en oversikt over og repetisjon av prosjekteringsmetoder for arkitekter, med særlig vekt på å utvikle individuelle problemstillinger og metodegrunnlag for masteroppgaven. Innenfor arkitekturprogrammet leder kurset fram mot et essay som danner grunnlag for masteroppgavens forprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal på grunnlag av litteraturstudier, forelesninger og refleksjon over egen praksis videreutvikle sin forståelse for og kunnskaper om arkitekturfaget og dets arbeidsmetoder. Kunnskap skal være utviklet til en bredde og et nivå der studenten på selvstendig basis kan vurdere egnet metodetilnærming for en arkitektonisk problemstilling.

Ferdighet: Studenten skal kunne formulere sin egen arkitektoniske problemstilling gjennom kritisk og metodisk tenking og skriving. Innenfor arkitekturprogrammet skal studenten på selvstendig basis kunne utarbeide prosessplan for eget arbeide; spesifikt som underlag for gjennomføring av masteroppgaven i arkitektur, generelt som underlag for profesjonell praksis.

Generell kompetanse: Studenten skal på kvalifisert grunnlag kunne innta en selvstendig posisjon ovenfor samfunnsmessige og faglige etiske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet organiseres i to hovedblokker med egne innleveringer, og i tillegg gis det en rekke mindre skriveøvelser. I første blokk legges det opp til gruppearbeid, der sentrale arkitekturfaglige emner drøftes gjennom studiet av Trondheimsarkitektur fra 1200-tallet fram mot vår tid. I andre blokk vektlegges essayformen, og her utvikles tematikk og problemstilling for den individuelle masteroppgaven. En prosessplan for masteroppgaven skal inngå i arbeidet. Emnet gir forelesninger om prosjekteringsmetoder og profesjonelle prosjekteringsprosesser for arkitekter. Lesing av hverandres besvarelser, litteratur- og filmstudier gir en generell innføring i arkitekturfagets erkjennelsesgrunnlag, og danner således et spesifikt underlag for de individuelle problemstillingene.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Studenter med opptak til minor i arkitektur kvalifiserer også til å delta.

Kursmateriell

Liste over litteratur og aktuelle filmer oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Planleggingsteori
  • Arkitekturteori og -metode
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering 30.10.2020

Innlevering 06.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100

Utlevering 24.03.2021

Innlevering 05.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU