course-details-portlet

AAR4825 - Bygningsdokumentasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er en innføring i teori og metoder for beskrivelse og praktisk undersøkelse av verneverdige bygninger og miljøer(arkivsøk, intervju, bygningsarkeologi m.m.)med hensyn til fysiske og materielle egenskaper, teknisk tilstand, historie og kulturell verdi. Videre skal emnet gi introduksjon til aktuelle lover og forskrifter, reguleringsplaner og relevant faglitteratur.Hensikten er å lære å skape et godt beslutningsgrunnlag for planlegging av tiltak på/i verneverdig bebyggelse, for eksempel i forbindelse med ombygging til ny bruk. Emnet forsetter videre i prosjektemnet AAR4551 - Bygningsvern

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kulturminnevernets teoretiske grunnlag, verdivurdering og begrunnelse. Bruk av arkivalia og arkivsøk for bygninger. Bruk av manuelle og digitale metoder for oppmåling av bygninger. Materielle og bygningsfysiske kunnskaper for å utøve teknisk tilstandsanalyse, herunder kunnskap om biologisk nedbrytning. Gjenbruk, sirkulær økonomi og bærekraft vil være gjennomgående temaer i hele kursopplegget. FERDIGHETER: Systematisk og flerfaglig datainnsamling fra feltarbeid på konkrete bygninger. Dokumentasjon og vurdering av teknisk tilstand på et overordnet nivå. Evne til å lese bygninger som historiske dokumenter basert på bygningshistorisk og bygningsarkeologisk kunnskap. Evne til å syntetisere store mengder detaljkunnskap til en helhetlig forståelse og framstilling av et bygget miljøs forutsetninger, kvaliteter og muligheter. GENERELL KOMPETANSE: En grunnforståelse av eksisterende bygninger som ressurser i en bred forståelse av begrepet, og evne til å se verdier og potensielle brukskvaliteter og begrensninger. Trening i å framstille og formidle et komplekst materiale i en oversiktlig skriftlig form. Evne til samarbeid i tverrfaglige grupper.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på feltstudier av eksisterende bygningsmiljøer, hvor det veiledes i ulike teknikker og metoder på stedet. Det inngår også en øving i arkivstudier. Underveis arrangeres det forelesninger og seminarer om aktuelle temaer.  Studentene gjør feltstudiene i tverrfaglige grupper og leverer gruppevise rapporter som avslutning av emnet. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar og gruppearbeid

Mer om vurdering

Grupperapporten danner grunnlag for evalueringen. Rapporten skal leveres både utprintet og digitalt. Hver gruppe får anledning til å presentere sitt arbeid og få tilbakemelding fra sensoren.  En sensorveiledning vil bli utarbeidet og lagt ut på Blackboard kort tid etter innlevering.  

Obligatoriske aktiviteter: Det er krav om 75 % deltagelse i feltarbeidet, i forelesninger og øvinger under feltarbeidet og i utarbeidelse av gruppens rapport.

Studentene må delta både i feltarbeidet og rapportskriving for å bli vurdert. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode

Forkunnskapskrav

Tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Tilbys også til studenter ved masterstudiet i kulturminneforvaltning.Kurset foregår i en konkret situasjon der studentene skal samle informasjon fra mange skriftlige og muntlige kilder. Da denne informasjonen vil være norskspråklig er det en forutsetning at kursdeltagere behersker norsk/nordisk språk, både skriftlig og muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
19.09.2023

Innlevering
26.09.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU