ØS420 - Perspektiver på økonomistyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 5 timer

Faglig innhold

Undervisningen organiseres rundt følgende hovedtema:

- Alternative perspektiver på økonomistyring: Det institusjonelle perspektiv, kontraktsperspektivet og markedsløsninger samt betingelsesteori.
- Økonomistyring og atferdsimplikasjoner. Dette innebærer kunnskap om styring og kontekst, prestasjonsmåling og ulike tilnærminger til styringsutfordringene.
- Styringsverktøy i teori og praksis. Her diskuteres den såkalte relevance lost¿-litteraturen som kritiserer de mer tradisjonelle styringssystemer i bedrifter. Fokus rettes derfor mot strategiske styringsverktøy som aktivitetsbaserte modeller og balanserte styringsstrategier.

Kurset tar sikte på å utvikle en helhetlig forståelse for begrepet økonomistyring og slik bidra til erfaring i å definere og løse bedriftsøkonomiske problemstillinger. Kurset skal stimulere til å generere løsningsalternativ ved hjelp av relevant teori, metode, empiri og presentasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har avansert kunnskap innenfor fagområdet økonomistyring og spesialisert innsikt innenfor teorier, modeller og teknikker for økonomistyring.
- har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og analysemetoder.
- kan bruke kunnskap på nye områder innenfor økonomistyringsfeltet gjennom arbeid med cases, praktiske øvelser og bedriftspresentasjoner.
- kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historiske utvikling, tradisjonelle tilnærminger, dets egenart og dets plass i samfunnet.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyring
- kan bruke styringsverktøy i løsning av bedriftsøkonomiske problemstillinger
- kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger
- kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i økonomistyring for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
- kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksmåter.
- kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Det tas sikte på et intensivt program med 5 - 6 samlinger à to dager med 3 timer samt seminar. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminar, casegjennomgang, studentpresentasjoner, gjesteforelesning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering i gruppe (to-tre studenter).

Mer om vurdering

Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, og registrert ved hovedprofil økonomistyring.

Kursmateriell

Agndal, H & Nilsson, U. (2009) ‘Interorganizational cost management in the exchange process’. Management Accounting Research, Vol 20, pp. 85-101.
Ax, C. and Bjørnenak, T.(2007), ‘Management accounting innovations:origins and diffusion’, Chapter 17 in T.Hopper, D. Northcott and R. Scapens (eds.), Issues in Management Accounting. (Harlow: Prentice Hall).
Baldvinsdottir, G. (2013), Trust within the context of management accounting. Kap 9 i Ekonomistyrning – en fördjupad och problematiserande diskussion, red Skoog, M. & Nilsson, E.. Liber, Stockholm.
Bouwens, J. and R F Speklé (2007), “Does EVA add value?”, Chapter 12 in Hopper, T., Northcott, D. and Scapens, R. (eds.), Issues in Management Accounting, (Harlow: Prentice Hall).
Burns, J. (2000). The dynamics of accounting change Inter-play between new practices, routines, institutions, power and politics, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 13, No. 5, pp. 566-596.
Cäker, M (2013) “Aligning outcome and behavioural control – a case study of a Swedish fashion company”. Kap. 6 i Perspektiver på økonomistyrning, red. Fallan & Nyland. Fagbokforlaget, Bergen.
Cäker, M. & Olve, N.-G., (2013), Belöningssytems roll i styrningen. Kap 12 i Ekonomistyrning – en fördjupad och problematiserande diskussion, red Skoog, M. & Nilsson, E.. Liber, Stockholm.
Cäker, M. & Siverbo, S. (2014) ‘Strategic alignment in decentralized organizations - the case of Svenska Handelsbanken’. Scandinavian Journal of Management, 30, 149-162.
Chenhall, R.H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future, Accounting, Organizations and Society, 28, 127-168.
Christensen, T et al., (2007) “A myth perspective” in Organization Theory and the Public Sector, (New York: Routledge)
de Bruijn, H. (2002). Performance measurement in the public sector: strategies to cope with the risks of performance measurement. International Journal of Public Sector Management, Vol. 15, No 7, 578-594.
Ferreira, A. & D. Otley (2009), The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20,263-282
Fitzgerald, L. (2007), “Performance measurement”, Chapter 11 in Hopper, T., Northcott, D. and Scapens, R. (eds.), Issues in Management Accounting, (Harlow: Prentice Hall).
Frow, N., Marginson, D & Ogden, S. (2010) “Continuous” budgeting: Reconciling budget flexibility with budgetary control. Accounting, Organization & Society, 35, 444-461.
Hansen, A. and J. Mouritsen (2007), ‘Management accounting and changing operations management’, Chapter 1 in T. Hopper, D., Northcott and R. Scapens (eds.), Issues in Management Accounting. (Harlow: Prentice Hall).
Jansen, P., Merchant, K. & van der Stede, W. (2009) National differences in incentive compensation practices: The differing roles of financial performance measurement in the United States and the Netherlands. Accounting, Organizations and Society 34 (2009) 58–84
Johansson, I-L., Baldvinsdottir, G. (2003), Accounting for trust: some empirical evidence. Management Accounting Research, 14(3), pp. 219-234.
Johansson, T. and Siverbo, S. (2014) ‘The appropriateness of tight budget control in public sector organizations facing budget turbulence’. Management Accounting Research, Vol. 25, 271–283.
Kennedy, F. & Widener, S. (2008). ‘A control framework: Insights from evidence on lean accounting’. Management Accounting Research 19, pp 301323.
Kraus, K. and J. Lind (2007), ‘Management control in inter-organisational relationships’, Chapter 13 in T.Hopper, D. Northcott and R. Scapens (eds.), Issues in Management Accounting. (Harlow: Prentice Hall).
Malmi, T. & Brown, B. (2008). Management control systems as a package—Opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, 19, 287-300.
Merchant, K. & v.d. Stede, W. (2012), Incentive Systems, chapter 9 in: Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives, 3/E. Financial Times Press.
Modell, S. (2007), Managing Accounting Change. Chapter 16 in T. Hopper, D. Northcott, and R.W. Scapens, (eds.), Issues in Management Accounting. (Hertfordshire, UK: Prentice-Hall).
Mouritsen, J. and S. Thrane (2006), ‘Accounting, network complementarities and the development of inter-organisational relations’, Accounting, Organizations and Society, Vol. 31, pp. 241-275.
Tomkins, C. (2001), Interdependencies, trust and information in relationships, alliances and networks. Accounting, Organizations and Society 26(2), pp. 161-191

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.