course-details-portlet

ØS420 - Perspektiver på økonomistyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å utvikle en helhetlig forståelse for begrepet økonomistyring og slik bidra til erfaring i å definere og løse bedriftsøkonomiske problemstillinger. Kurset skal gi studentene en innføring i ulike teoretiske perspektiver som kan anvendes i praktisk og teoretisk problemløsning. Kurset bygges rundt både klassiske økonomiske teorier og moderne teoretiske perspektiv på økonomistyring i sin sosiale og organisatoriske kontekst.

Undervisningen organiseres rundt følgende hovedtema:

- Klassisk økonomisk teori om styring av økonomiske transaksjoner.
- Økonomistyring og atferdsimplikasjoner. Dette innebærer utvikling av kunnskap om prestasjonsstyring, ulike tilnærminger til styringsutfordringer og styring i ulike kontekster.
- Styring i ulike situasjoner. Dette innebærer utvikling av kunnskap om økonomistyringspraksis og styringsutfordringer i ulike praktiske situasjoner.
- Endring og innovativ økonomistyring. Dette innebærer utvikling av kunnskap om hvordan økonomistyringsteknologier og praksis spiller en rolle i organisatoriske endringsprosesser, herunder hvordan innovative teknologier og praksiser spres i private og offentlige virksomheter.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har avansert kunnskap innenfor fagområdet økonomistyring og spesialisert innsikt innenfor teorier, modeller og teknikker for økonomistyring.
- har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og analysemetoder.
- kan bruke kunnskap på nye områder innenfor økonomistyringsfeltet gjennom arbeid med cases, praktiske øvelser og bedriftspresentasjoner.
- kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historiske utvikling, tradisjonelle tilnærminger, dets egenart og dets plass i samfunnet.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyring.
- kan bruke styringsverktøy i løsning av bedriftsøkonomiske problemstillinger
- kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger
- kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i økonomistyring for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
- kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksmåter.
- kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Det tas sikte på en forelesning a tre timer per uke i løpet av semesteret.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminar, casegjennomgang, studentpresentasjoner, gjesteforelesning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering i gruppe (to - tre studenter)
  • Obligatorisk innlevering i gruppe (to-tre studenter).

Mer om vurdering

Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, og registrert ved hovedprofil økonomistyring eller for Master i regnskap og revisjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (MRR)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Publiseres ved emnets oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU